Italeri

Italeri 51282 /5 Synthetic round brush with brown tip

/5 Synthetic round brush with brown tip - Image 1
Hersteller: Italeri
Produktcode: ita51282
Aktuell verfügbar: verfügbar!
Voraussichtliches Versanddatum: Dienstag, 21.9.2021
Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
€2.32 oder 1600 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Grundinformationen

HerstellerItaleri
Produktcodeita51282
Gewicht:0.01 kg
Ean:8001283512824
Zum Katalog hinzugefügt:18.7.2008
Tags:Brush Pointed-Brush Synthetic-Brush

Pojedynczy, modelarski pêdzel retuszerski o okr±g³ym w³osiu typu pointed brush, którego wielko¶æ zosta³a oznaczona przed producenta jako „0/5” oraz o d³ugo¶ci ca³kowitej rzêdu ok. 190 mm. Posiada lakierowany, drewniany trzonek, który w przedniej czê¶ci zosta³ nieznacznie zwê¿ony. Natomiast do produkcji jego w³osia zastosowano w³ókna syntetyczne, a dok³adniej barwione na ¿ó³ty i br±zowy kolor w³ókna poliestrowe, które w stosunku do w³osi naturalnych co do zasady cechuj± siê wyra¼nie wiêksz± odporno¶ci± na rozpuszczalniki oraz lepsz± wytrzyma³o¶ci± mechaniczn±. Dziêki temu, omawiany pêdzel mo¿na z powodzeniem zastosowaæ do nak³adania takich farb jak na przyk³ad: emaliowe, olejne czy tzw. metalizery, bez ryzyka szybszego zu¿ycia siê w³osia. Oka¿e siê równie¿ przydatny przy pracy z washami. Rzecz jasna mo¿na go równie¿ zastosowaæ do malowania farbami akrylowymi, jednak przyjmuje siê, ¿e do tego typu zadañ lepiej nadaj± siê pêdzle o w³osiu naturalnym. G³ównym zadaniem omawianego narzêdzia jest malowanie bardzo ma³ych detali popiersi, figurek oraz ich oporz±dzenia w skali 1:35, 1:48 i 1:72 lub o wielko¶ci 120 mm, 90 mm, 75 mm czy 54 mm. Jednak oka¿e siê ono równie¿ przydatne przy pracy z bardzo ma³ymi detalami modeli plastikowych, takimi jak chocia¿by: niewielkie elementy wyposa¿enia pok³adowego statków i okrêtów w skali 1:700, detale kokpitu samolotów i ¶mig³owców w skali 1:72 albo szczegó³y deski rozdzielczej samochodów osobowych i ciê¿arowych w skali 1:24. Prezentowane narzêdzie mo¿na tak¿e wykorzystaæ przy malowaniu dioram lub winiet. Ze wzglêdu na w³a¶ciwo¶ci jego w³osia mo¿na je równie¿ z powodzeniem wykorzystaæ do ciê¿szych prac malarskich, takich jak chocia¿by: technika suchego pêdzla (tzw. drybrushing), patynowanie czy wcieranie suchych pigmentów. Warto tak¿e dodaæ, ¿e podobnie jak w przypadku pracy z innymi pêdzlami, zaleca siê nabieraæ farbê maksymalnie do ok. 50%, a najlepiej ok. 30% d³ugo¶ci w³osia, jak równie¿ dbaæ o to, aby nie dosta³a siê ona pod skuwkê. Natomiast w toku mieszania farb, po¿±danym dzia³aniem jest ich przelanie za pomoc± specjalistycznej pipety albo aplikatora (na przyk³ad: Pipette Set 8 pcs + 2 pcs Gratis albo Dropper 4 in 1) do kuwety malarskiej (na przyk³ad: Akrylowa Paleta do Malowania lub Mr.Paint Tray 10szt.) i mieszanie substancji dopiero w tym ostatnim naczyniu. Dziêki temu zdecydowanie zmniejszy siê zu¿ycie prezentowanego pêdzla, a jednocze¶nie zminimalizuje ryzyko dostania siê farby pod jego skuwkê. Warto te¿ mieæ na uwadze, ¿e farbê dowolnego rodzaju nale¿y przed rozpoczêciem pracy dobrze wymieszaæ, jak równie¿ rozcieñczyæ do po¿±danego stopnia, w zale¿no¶ci od efektów jakie chce siê uzyskaæ. Zaleca siê równie¿ nak³adanie raczej 2-3 warstw farby rozcieñczonej, ni¿ 1 warstwy farby bez dodatku rozcieñczalnika. Natomiast w przypadku pracy z mokr± palet± - tak± jak chocia¿by WET PALETTE lub Moisture-Retaining Palette For Acrylic Paints – omawiany pêdzel nale¿y najpierw zamoczyæ w wodzie, osuszyæ na rêczniku papierowym albo szmatce i dopiero pó¼niej pobieraæ farbê z palety, jednocze¶nie formuj±c go do jego pierwotnego kszta³tu. Podobnie jak w przypadku ka¿dego innego pêdzla, bardzo istotne jest jego odpowiednie i mo¿liwie szybkie umycie po zakoñczeniu pracy. W przypadku farb akrylowych mo¿na zastosowaæ zwyk³± wod± kranow± – ewentualnie z niewielkim dodatkiem myd³a albo p³ynu do mycia naczyñ. W przypadku wiêkszych zabrudzeñ mo¿na zastosowaæ takie substancje, jak na przyk³ad: Mr.Brush Cleaner Liquid (110 ml) albo CLEANER (100ml). Natomiast farby olejne nale¿y usuwaæ przeznaczonymi do tego p³ynami specjalistycznymi (chocia¿by: Brush Cleaner Painta Clean 100ml), ale mo¿na te¿ spróbowaæ wykorzystaæ do tego celu terpentynê lub benzynê lakow±. Po umyciu pêdzla zaleca siê jego delikatne uformowanie w pierwotny kszta³t i odstawienie do wyschniêcia w pozycji pionowej, w³osiem do góry. Produkty powi±zane to na przyk³ad: A.MIG 8610 5/0 SYNTHETIC ROUND BRUSH, Painta Luxus, size 5/0 albo Round Toray #050.

 

Uwaga: Zdjêcie zbiorcze ma na celu u³atwienie porównania rozmiarów poszczególnych pêdzli. Niniejsza pozycja obejmuje jeden pêdzel o rozmiarze podanym w nazwie produktu.

Poszczególne rozmiary wystêpuj± w naszym katalogu jako niezale¿ne pozycje, zwykle ró¿ni±ce siê cen±.

 

NIe wiesz jaki pêdzel wybraæ?

Przeczytaj nasz poradnik po¶wiêcony tematyce pêdzli modelarskich

 

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: /5 Synthetic round brush with brown tip
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: GERMANY
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

1 - 3 St.
Dienstag, 21.9.2021

mehr als 3 St.
Mittwoch, 22.9.2021

GLS

1 - 3 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 24.9.2021

mehr als 3 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 27.9.2021

UPS

1 - 3 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 24.9.2021

mehr als 3 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 27.9.2021

DHL

1 - 3 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 24.9.2021

mehr als 3 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 27.9.2021

Poczta Polska - Einschreiben

1 - 3 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 27.9.2021

mehr als 3 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Dienstag, 28.9.2021

Versandkostenliste ansehenWenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 18.7.2008
Aktuell verfügbar: verfügbar!
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Hersteller: Amazing Art
Produktcode: AMZ14002
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.30 oder 1600 Pkte.

ähnliche Produkte

Hersteller: Italeri
Produktcode: ita51202
Verfügbarkeit: verfügbar!

€0.94 oder 700 Pkte.

Hersteller: Italeri
Produktcode: ita52205
Verfügbarkeit: verfügbar!

€1.56 oder 1100 Pkte.

Hersteller: Italeri
Produktcode: ita52281
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.65 oder 1900 Pkte.

Hersteller: Italeri
Produktcode: ita51203
Verfügbarkeit: verfügbar!

€1.03 oder 700 Pkte.

Hersteller: Italeri
Produktcode: ita51285
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.55 oder 1800 Pkte.

Hersteller: Italeri
Produktcode: ita52202
Verfügbarkeit: verfügbar!

€1.21 oder 900 Pkte.

Hersteller: Italeri
Produktcode: ita52201
Verfügbarkeit: verfügbar!

€1.13 oder 800 Pkte.

Hersteller: Italeri
Produktcode: ita52204
Verfügbarkeit: verfügbar!

€1.46 oder 1000 Pkte.

Hersteller: Italeri
Produktcode: ita52203
Verfügbarkeit: verfügbar!

€1.31 oder 900 Pkte.

Hersteller: Italeri
Produktcode: ita51283
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.40 oder 1700 Pkte.

Hersteller: Italeri
Produktcode: ita51281
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.32 oder 1600 Pkte.

Hersteller: Italeri
Produktcode: ita51287
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.67 oder 1900 Pkte.