Dragon

Dragon 6104 8.8cm Panzerschreck Infanteriekar

8.8cm Panzerschreck Infanteriekar - Image 1
Maßstab: 1:35
Hersteller: Dragon
Produktcode: dra6104
Aktuell verfügbar: verfügbar!
Voraussichtliches Versanddatum: Dienstag, 18.1.2022
Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
€27.06 -5% €25.58 oder 19200 Pkte.

Enthält 19% MwSt.
beim Versand ins Land: GERMANY
Um das Land zu ändern, klicken Sie hier

Grundinformationen

HerstellerDragon
Produktcodedra6104
Gewicht:0.21 kg
Ean:89195861047
Maßstab1:35
Zum Katalog hinzugefügt:30.10.2004
Tags:Panzerschreck German-World-War-II-Infantry

Decyduj±cy wp³yw na kszta³towanie siê organizacji oraz taktyki niemieckiej piechoty przed wybuchem II wojny ¶wiatowej mia³y z jednej strony do¶wiadczenia wyp³ywaj±ce z poprzedniej wojny ¶wiatowej, ale te¿ prace teoretyczne powstaj±ce w latach 20. i 30. XX wieku, które czêsto podkre¶la³y konieczno¶æ postrzegania niemieckiej piechoty jako narzêdzia prowadzenia wojny ofensywnej. Wp³ywa³o to zarówno na wyposa¿enie, jak i organizacjê niemieckiej dywizji piechoty, która w toku kampanii wrze¶niowej z 1939 roku liczy³a 3 pu³ki piechoty, z których ka¿dy dzieli³ siê na 3 bataliony piechoty, kompaniê artylerii oraz kompaniê przeciwpancern±. Do tego dochodzi³y liczne jednostki wsparcia, miêdzy innymi: pu³k artylerii z 4 dywizjonami artylerii (w tym jednym ciê¿kiej), batalion przeciwpancerny, batalion saperów czy batalion ³±czno¶ci. W sumie dywizja piechoty tzw. I fali mobilizacyjnej liczy³a ok. 17.700 ludzi i posiada³a znacz±cy komponent artyleryjski, ale te¿ by³a obficie wyposa¿ona w broñ maszynow±. Posiada³a te¿ nowoczesne i wydajne – jak na owe czasy – ¶rodki ³±czno¶ci i dowodzenia. W toku wojny dywizje piechoty ulega³y transformacji – w 1943 r. czê¶æ z nich zosta³a przekszta³cona w dywizje grenadierów pancernych. Natomiast od 1943 r. standardowa dywizja „tradycyjnej” piechoty liczy³a ok. 12.500 ludzi (a nie ok. 17.700 ludzi jak w 1939 r.), zmniejszono te¿ w niej komponent artyleryjski – zw³aszcza artylerii ciê¿kiej – natomiast znacz±co poprawiono obronê przeciwpancern±. Przyjmuje siê, ¿e w toku ca³ej II wojny ¶wiatowej w Wehrmachcie s³u¿y³o ok. 350 dywizji piechoty.

Panzerschreck (pe³na nazwa: Raketenpanzerbüchse Panzerschreck) by³ niemieckim, rakietowym granatnikiem przeciwpancernym z okresu II wojny ¶wiatowej. W wersji RpZB 54 broñ wa¿y³a 10,7 kilogramów, d³ugo¶æ lufy siêga³a 164 centymetrów, a zasiêg skuteczny dochodzi³ do 150 metrów. Kaliber broni wynosi³ 88 mm.

Panzerschreck powsta³ jako indywidualna broñ przeciwpancerna niemieckiej piechoty, stanowi±c swoiste rozwiniêcie s³ynnego Panzerfausta. W stosunku do niego Panzerschreck by³ bardziej skomplikowany – tak w produkcji, jak i w obs³udze – ale by³ broni± wielorazowego u¿ytku, jak równie¿ mia³ lepszy zasiêg i celno¶æ od modeli Panzerfaust 30 czy 60. Do¶æ czêsto przyjmuje siê, ¿ê broñ ta powsta³a na bazie zdobyczne amerykañskiej Bazooki. Broñ ta by³a produkowana od 1943 r., ale na wiêksz± skalê pojawi³a siê dopiero w 1944 roku. By³a wykorzystywana przez wojska niemieckie zarówno na froncie wschodnim, we W³oszech, jak i na froncie zachodnim a¿ do koñca wojny. Wykorzystywa³y j± równie¿ si³y zbrojne m.in.: Finlandii czy Wêgier.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: 8.8cm Panzerschreck Infanteriekar
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: GERMANY
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

Dienstag, 18.1.2022

GLS


Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 20.1.2022
-
Montag, 24.1.2022

DHL


Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 20.1.2022
-
Freitag, 21.1.2022

Fedex Economy


Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 21.1.2022
-
Mittwoch, 26.1.2022

Fedex International Priority


Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 19.1.2022
-
Freitag, 21.1.2022

UPS


Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 20.1.2022
-
Freitag, 21.1.2022

Versandkostenliste ansehenWenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 30.10.2004
Aktuell verfügbar: verfügbar!
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Maßstab: 1:35
Hersteller: FCModeltrend
Produktcode: FCM35324
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.87 oder 3500 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: FCModeltrend
Produktcode: FCM35325
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.87 oder 3500 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: FCModeltrend
Produktcode: FCM35323
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.03 oder 2900 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Mantis Miniatures
Produktcode: MAN-MAC21
Verfügbarkeit: verfügbar!

€16.68 oder 11900 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: FCModeltrend
Produktcode: FCM35320
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.87 oder 3500 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Plus Model
Produktcode: PLM271
Verfügbarkeit: verfügbar!

€21.87 oder 15600 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Plus Model
Produktcode: PLM265
Verfügbarkeit: verfügbar!

€59.29 oder 42200 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Plus Model
Produktcode: PLM424
Verfügbarkeit: auf Bestellung

€11.41 oder 8100 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: CMK
Produktcode: CMB35085
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.31 oder 3800 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Alpine Miniatures
Produktcode: ALP-H018
Verfügbarkeit: verfügbar!

€12.13 oder 8600 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Alpine Miniatures
Produktcode: ALP-H017
Verfügbarkeit: verfügbar!

€10.82 oder 7700 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: CMK
Produktcode: CMB35078
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.31 oder 3800 Pkte.

ähnliche Produkte
-5%

Maßstab: 1:35
Hersteller: Dragon
Produktcode: dra6347
Verfügbarkeit: verfügbar!

€11.95 €11.34
oder 8500 Pkte.

-5%

Maßstab: 1:35
Hersteller: Dragon
Produktcode: dra6105
Verfügbarkeit: verfügbar!

€10.95 €10.38
oder 7800 Pkte.

-5%

Maßstab: 1:35
Hersteller: Dragon
Produktcode: dra6580
Verfügbarkeit: verfügbar!

€11.31 €10.72
oder 8000 Pkte.

-5%

Maßstab: 1:35
Hersteller: Dragon
Produktcode: dra6735
Verfügbarkeit: verfügbar!

€11.29 €10.70
oder 8000 Pkte.

-5%

Maßstab: 1:35
Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam35053
Verfügbarkeit: verfügbar!

€6.46 €6.12
oder 4400 Pkte.

-5%

Maßstab: 1:35
Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam35212
Verfügbarkeit: verfügbar!

€11.23 €10.67
oder 7600 Pkte.

-5%

Maßstab: 1:35
Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam35357
Verfügbarkeit: verfügbar!

€18.73 €17.77
oder 12700 Pkte.

-5%

Maßstab: 1:35
Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam35256
Verfügbarkeit: verfügbar!

€11.23 €10.67
oder 7600 Pkte.

-5%

Maßstab: 1:35
Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam35293
Verfügbarkeit: verfügbar!

€15.81 €15.01
oder 10700 Pkte.

-5%

Maßstab: 1:35
Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam35002
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.84 €5.53
oder 4000 Pkte.

-5%

Maßstab: 1:35
Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam35371
Verfügbarkeit: verfügbar!

€20.58 €19.55
oder 13900 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Stalingrad
Produktcode: STL-3163
Verfügbarkeit: verfügbar!

€18.08 oder 12900 Pkte.