Tamiya

Tamiya 80350 Enamel XF-50 Field Blue Matt

Enamel XF-50 Field Blue Matt - Image 1
Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam80350
Aktuell verfügbar: verfügbar!
Voraussichtliches Versanddatum: Dienstag, 21.9.2021
Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
€1.92 -5% €1.82 oder 1300 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Grundinformationen

HerstellerTamiya
Produktcodetam80350
Gewicht:0.04 kg
Ean:45135613
Volumen10ml
Zum Katalog hinzugefügt:17.12.2013

Farba matowa

Farba emaliowa, która zosta³a umieszczona w niewielkim szklanym pojemniku o objêto¶ci 10 ml z plastikow± zakrêtk±. Oka¿e siê u¿yteczna w przypadku malowania zw³aszcza tworzyw sztucznych, ale te¿ miêkkich rodzajów drewna lub metali. Mo¿na j± nak³adaæ zarówno za pomoc± aerografu, jak i pêdzla. W przypadku malowania pêdzlem zaleca siê raczej stosowanie takiego z w³osiem syntetycznym (na przyk³ad: High Finish Pointed Brush - (Small), High Finish Flat Brush No.02 albo A.MIG 8595 SYNTHETIC FILBERT BRUSH 4). Wykorzystanie pêdzla o w³osiu naturalnym mo¿e prowadziæ do jego szybszego zu¿ywania siê. Przed otwarciem farby, zaleca siê dobrze j± wymieszaæ, tak aby wszystkie jej sk³adniki (czyli przede wszystkim: pigment, spoiwo oraz rozpuszczalnik) po³±czyæ ze sob±. Za minimalny czas mieszania mo¿na przyj±æ 30-40 sekund. Zaleca siê nak³adaæ j± na powierzchniê modelu, która jest sucha, a najlepiej tak¿e odt³uszczona. Przyjmuje siê, ¿e minimalny czas jaki powinien min±æ pomiêdzy na³o¿eniem pierwszej oraz drugiej warstwy to 4-6 h w zale¿no¶ci od temperatury otoczenia, przy czym czas potrzebny do ca³kowitego wyschniêcia to ok. 24 h. W przypadku rozcieñczania farby nale¿y do tego celu zastosowaæ odpowiedni p³yn, a przede wszystkim dedykowane do tego celu wyroby firmy Tamiya, takie jak: X-20 Enamel Thinner / Rozcieñczalnik do farb olejnych albo X-20 Enamel Thinner / Rozcieñczalnik do farb olejnych. Przygotowuj±c farbê do pracy z aerografem nale¿y j± rozcieñczyæ w proporcji 1:5, czyli na 1 czê¶æ wskazanego wy¿ej rozcieñczalnika zastosowaæ 5 czê¶ci farby. Mieszanie obu substancji najlepiej przeprowadziæ w kuwecie malarskiej (na przyk³ad: 18 Well Palette for Brush Painting (5pcs.), Paint Pallet - Basic Type albo Pallete Droper Stirrer). Po zakoñczeniu pracy, zaleca siê przetarcie rêcznikiem papierowym lub szmatk±, wieczka od pojemnika w celu usuniêcia nadmiaru farby i dopiero po wykonaniu tej czynno¶ci jej dok³adne zamkniêcie. Z kolei czyszczenie narzêdzi zaleca siê przeprowadziæ p³ynami specjalistycznymi, takim jak chocia¿by Brush Cleaner Painta Clean 100ml. Mo¿na te¿ spróbowaæ wykorzystaæ do tego celu terpentynê lub benzynê lakow±. Warto równie¿ wspomnieæ, ¿e firma Tamiya opracowa³a specjalistyczne stanowisko pracy, czyli Work Station w/Magnifying Lens, dedykowane do wykorzystania miêdzy innymi z omawian± farb±.

Matt Paint

Tamiya Enamel Paints are used for brush or spray painting, and can be applied to almost any surface of wood, metal or plastic. Each bottle contains 10ml of color and comes in 23 glossy colors, 48 matt colors and 7 translucent finishes plus an exclusive thinner and flat base. When spray painting enamels, best results are achieved by adding 2 parts of thinner to 10 parts of paint.


Nie wiesz jakie farby kupiæ? Mo¿e w decyzji pomo¿e Ci który¶ z naszych poradników:

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: Enamel XF-50 Field Blue Matt
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: GERMANY
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

1 - 3 St.
Dienstag, 21.9.2021

mehr als 3 St.
Mittwoch, 22.9.2021

GLS

1 - 3 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 24.9.2021

mehr als 3 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 27.9.2021

UPS

1 - 3 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 24.9.2021

mehr als 3 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 27.9.2021

DHL

1 - 3 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 24.9.2021

mehr als 3 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 27.9.2021

Poczta Polska - Einschreiben

1 - 3 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 27.9.2021

mehr als 3 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Dienstag, 28.9.2021

Versandkostenliste ansehen



Wenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 17.12.2013
Aktuell verfügbar: verfügbar!
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
ähnliche Produkte
-5%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam81350
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.96 €2.81
oder 2000 Pkte.

-6%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tamxf50
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.31 €2.18
oder 1600 Pkte.

-5%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam80318
Verfügbarkeit: verfügbar!

€1.92 €1.82
oder 1300 Pkte.

-5%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam81318
Verfügbarkeit: verfügbar!

€3.01 €2.86
oder 2000 Pkte.

-6%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tamxf18
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.34 €2.21
oder 1600 Pkte.

Hersteller: Humbrol
Produktcode: hum077
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.47 oder 1700 Pkte.

Hersteller: Revell
Produktcode: rev36179
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.70 oder 1900 Pkte.

Hersteller: Revell
Produktcode: rev32169
Verfügbarkeit: verfügbar!

€1.90 oder 1300 Pkte.

Hersteller: Revell
Produktcode: rev32179
Verfügbarkeit: verfügbar!

€1.90 oder 1300 Pkte.

Hersteller: Vallejo
Produktcode: VAL71053
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.75 oder 1900 Pkte.

Hersteller: Humbrol
Produktcode: hum096
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.47 oder 1700 Pkte.

Hersteller: Humbrol
Produktcode: hum015
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.47 oder 1700 Pkte.