Meng Model

Meng Model HS005 French FT-17 light tank crew & ordery

French FT-17 light tank crew & ordery - Image 1
Maßstab: 1:35
Hersteller: Meng Model
Produktcode: MNG-HS005
Aktuell verfügbar: verfügbar!
Voraussichtliches Versanddatum: Montag, 12.4.2021
Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
€21.08 oder 13700 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Grundinformationen

HerstellerMeng Model
ProduktcodeMNG-HS005
Gewicht:0.13 kg
Ean:4897038551026
Maßstab1:35
Zum Katalog hinzugefügt:11.7.2016
Tags:FT-17 French-World-War-I-Tank-Crew

Renault FT-17 by³ francuskim czo³giem lekkim z okresu I wojny ¶wiatowej. Pierwsze prototypy pojazdu powsta³y pod koniec 1916 roku, a produkcja seryjna rozpoczê³a siê w 1917 r. i trwa³a do 1919 roku, koñcz±c siê wytworzeniem ok. 3700-4000 wozów. Czo³g by³ napêdzany pojedynczym silnikiem ga¼nikowym Renault 18CV o mocy 35 KM. Jego uzbrojenie g³ówne stanowi³a albo pojedyncza armata Puteaux L/21 kal. 37 mm albo 1 karabin maszynowy Hotchkiss kal. 7,92 mm. Uzbrojenie by³o montowane w okr±g³ej wie¿y odlewanej produkcji firmy Renault lub sto¿kowej wie¿y nitowanej produkcji firmy Berliet.

Renault FT-17 by³ jedn± z najbardziej rewolucyjnych konstrukcji czo³gowych I wojny ¶wiatowej, poniewa¿ jako pierwszy pojazd w historii posiada³ klasyczny dla czo³gu uk³ad konstrukcyjny: w przodzie ulokowano stanowisko kierowcy, w ¶rodku umieszczono przedzia³ bojowy z obrotow± wie¿±, a z ty³u – przedzia³ silnikowy. Taki uk³ad zachowa³ siê w czo³gach do dnia dzisiejszego, ze wzglêdu na swoj± wysok± funkcjonalno¶æ. Renault FT-17 cechowa³ siê równie¿ niewielkimi rozmiarami oraz za³og± ograniczon± tylko do dwóch osób, co w porównaniu z innymi czo³gami tego okresu by³o niespotykane! Renault FT-17 otrzyma³ równie¿ z ty³u kad³uba specjalny „ogon”, który u³atwia³ mu pokonywanie okopów na polu walki. Pojazd, który zadebiutowa³ na polu bitwy 31 maja 1918 roku, walczy³ a¿ do koñca wojny okazuj±c siê najskuteczniejszym i najbardziej niezawodnym czo³giem armii francuskiej. Po 1918 roku by³ szeroko eksportowany (np. do Polski czy USA), czêsto stanowi±c pierwszy czo³g w historii si³ zbrojnych danego kraju. Na jego konstrukcji zosta³ równie¿ oparty czo³g w³oski FIAT 3000 oraz radziecki MS-1. Renault FT-17 zachowa³ siê w arsena³ach armii francuskiej czy polskiej a¿ do wybuchu II wojny ¶wiatowej, ale by³ wówczas postrzegany jako konstrukcja ca³kowicie przestarza³a.

Pierwsze czo³gi oraz oddzia³y z nich z³o¿one pojawi³y siê w armii francuskiej w toku I wojny ¶wiatowej, jako remedium na impas wojny pozycyjnej frontu zachodniego. Co ciekawe jednak, w przeciwieñstwie do Wielkiej Brytanii z inicjatyw± ich budowy wychodzi³y raczej francuskie podmioty gospodarcze oraz firmy zbrojeniowe, ani¿eli armia francuska. Z drugiej jednak strony, w¶ród oficerów francuskich by³ niejeden zwolennik wprowadzenia nowej broni do linii, a na szczególne podkre¶lenie zas³uguje pu³kownik Estienne. Przyjmuje siê, ¿e pierwszymi czo³gami francuski si³ zbrojnych by³y ma³o udane wozy Schneider CA1, a od kwietnia 1917 r. zaczêto dostarczaæ do jednostek inny czo³g ciê¿ki – Saint-Chamond. W  tym samym 1917 r. do s³u¿by wprowadzono te¿ prawdziwie rewolucyjny pojazd – czo³g lekki Renault FT-17, uznawany do¶æ powszechnie za najbardziej udany czo³g w swej klasie w Wielkiej Wojnie. Wóz ten posiada³ obrotow± wie¿ê z uzbrojeniem g³ównym, by³ znacznie tañszy w produkcji od wozów Schneider CA1 czy Saint-Chamond oraz nadawa³ siê od nich lepiej do walki w realiach wojny okopowej. Czo³gi te odegra³y wielk± rolê we francuskich oraz alianckich ofensywach z koñcowego okresu I wojny ¶wiatowej, w niema³ym stopniu przyczyniaj±c siê do pobicia armii niemieckiej.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: French FT-17 light tank crew & ordery
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: GERMANY
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

1 St.
Montag, 12.4.2021

mehr als 1 St.
Dienstag, 13.4.2021

GLS

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 15.4.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 16.4.2021

UPS

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 15.4.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 16.4.2021

DHL

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 15.4.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 16.4.2021

Versandkostenliste ansehenWenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 11.7.2016
Aktuell verfügbar: verfügbar!
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Maßstab: 1:35
Hersteller: Scibor Monstrous Miniatures
Produktcode: SCI-35HM0013
Verfügbarkeit: verfügbar!

€16.57 oder 10800 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Aber
Produktcode: abe35A088
Verfügbarkeit: verfügbar!

€30.89 oder 20100 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Scibor Monstrous Miniatures
Produktcode: SCI-35HM0001
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.31 oder 6100 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Scibor Monstrous Miniatures
Produktcode: SCI-35HM0010
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.31 oder 6100 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Aber
Produktcode: abe35L-195
Verfügbarkeit: verfügbar!

€10.82 oder 7100 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Aber
Produktcode: abe35087
Verfügbarkeit: verfügbar!

€18.13 oder 11800 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Aber
Produktcode: abe35088
Verfügbarkeit: verfügbar!

€17.32 oder 11300 Pkte.

Hersteller: Aber
Produktcode: abeS-04
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.90 oder 3800 Pkte.

Hersteller: Aber
Produktcode: abePP05
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.11 oder 4600 Pkte.

Hersteller: Aber
Produktcode: abeTCS12
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.53 oder 3000 Pkte.

Hersteller: Aber
Produktcode: abeS-24
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.90 oder 3800 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Plus Model
Produktcode: PLM076
Verfügbarkeit: auf Bestellung

€11.25 oder 7300 Pkte.

ähnliche Produkte

Maßstab: 1:35
Hersteller: Meng Model
Produktcode: MNG-TS008
Verfügbarkeit: verfügbar!

€56.68 oder 36900 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: RPM
Produktcode: rpm35067
Verfügbarkeit: verfügbar!

€17.91 oder 11700 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: JSC
Produktcode: JSC805
Verfügbarkeit: verfügbar!

€1.47 oder 1000 Pkte.

-12%

Maßstab: 1:35
Hersteller: Master Box
Produktcode: mbx35134
Verfügbarkeit: verfügbar!

€12.75 €11.20
oder 8300 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: M-Model
Produktcode: MMO35137
Verfügbarkeit: verfügbar!

€42.71 oder 27800 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: M-Model
Produktcode: MMO35138
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.54 oder 4900 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: M-Model
Produktcode: MMO35139
Verfügbarkeit: verfügbar!

€8.62 oder 5600 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: RPM
Produktcode: rpm72204
Verfügbarkeit: verfügbar!

€6.71 oder 4400 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: RPM
Produktcode: rpm72200
Verfügbarkeit: verfügbar!

€6.71 oder 4400 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: First to Fight
Produktcode: FTFPL013
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.51 oder 4900 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: First to Fight
Produktcode: FTFPL021
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.51 oder 4900 Pkte.

-5%

Maßstab: 1:76
Hersteller: Revell
Produktcode: rev03278
Verfügbarkeit: verfügbar!

€18.34 €17.40
oder 12000 Pkte.