Tamiya

Tamiya 87158 HG Flat Brush - Small

HG Flat Brush - Small - Image 1
Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam87158
Aktuell verfügbar: verfügbar!
Voraussichtliches Versanddatum: Mittwoch, 8.12.2021
Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
€9.40 -5% €8.91 oder 6400 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Grundinformationen

HerstellerTamiya
Produktcodetam87158
Gewicht:0.01 kg
Ean:4950344871582
Zum Katalog hinzugefügt:23.5.2014
Tags:Brush Flat-Brush

Pêdzel modelarski o d³ugo¶ci ca³kowitej rzêdu ok. 155 mm oraz o cienkim i p³askim w³osiu, które przez producenta zosta³o okre¶lone jako „ small”. Posiada specjalnie uformowany trzonek w kolorze czarnym, który jest dobrze wywa¿ony oraz zapewnia bardzo wysoki komfort w czasie pracy, jak równie¿ jej w³a¶ciw± ergonomiê. Do jego wytworzenia zastosowano naturalne w³osie koñskie, które jednak zosta³o nieznacznie zmiêkczone i które uformowano w taki sposób, ¿e tu¿ przy skuwce jest wyra¼nie gêstsze, ni¿ przy swoim wierzcho³ku. Dziêki temu rozwi±zaniu zapewnia dobre krycie nak³adan± farb±. Ponadto, w³osie omawianego pêdzla, cechuje siê wiêksz± odporno¶ci± na przetarcia i dobr±, ogóln± odporno¶ci± mechaniczn± w stosunku do innych w³osi naturalnych. Rzecz jasna g³ównym zadaniem omawianego narzêdzia jest tradycyjne malowanie popiersi, figurek albo ich oporz±dzenia (na przyk³ad w skali 1:16 i 1:35 lub o wielko¶ci 90 mm czy 54 mm), jak równie¿ niewielkich, p³askich powierzchni modeli plastikowych, takich jak chocia¿by elementy nadbudówek okrêtów w skali 1:700 albo niektóre elementy wyposa¿enia kabiny pasa¿erskiej samochodów w skali 1:24. Mo¿na równie¿ spróbowaæ je wykorzystaæ do ciê¿szych prac malarskich, takich jak chocia¿by: technika suchego pêdzla (tzw. drybrushing), patynowanie czy wcieranie suchych pigmentów. Podobnie jak w przypadku innych pêdzli o w³osiu naturalnym rekomenduje siê jego wykorzystanie przede wszystkim do pracy z farbami akrylowymi. Oczywi¶cie mo¿na go u¿ywaæ z farbami emaliowymi, olejnymi czy tzw. metalizerami, ale wówczas jego w³osie bêdzie ulega³o szybszemu zu¿yciu. Warto dodaæ, ¿e podobnie jak w przypadku pracy z innymi pêdzlami, zaleca siê nabieraæ farbê maksymalnie do ok. 50%, a najlepiej ok. 30% d³ugo¶ci w³osia, jak równie¿ dbaæ o to, aby nie dosta³a siê ona pod skuwkê (element metalowy ³±cz±cy w³osie z trzonkiem). W tym ostatnim przypadku mo¿e to prowadziæ do nie zachowywania przez w³osie odpowiedniego kszta³tu. Po¿±danym dzia³aniem przy mieszaniu farb jest równie¿ ich przelanie za pomoc± specjalistycznej pipety albo aplikatora (na przyk³ad: Pippetes (small size) albo Zestaw Pipet - 8 szt 3 ml) do kuwety malarskiej (na przyk³ad: ALUMINIUM PALLET (6 WELLS) albo Mr.Paint Tray 10szt.) i mieszanie dopiero w tym ostatnim naczyniu. Dziêki temu zdecydowanie zmniejszy siê zu¿ycie prezentowanego pêdzla, a jednocze¶nie zminimalizuje ryzyko dostania siê farby pod jego skuwkê. Natomiast w przypadku pracy z mokr± palet± - tak± jak chocia¿by WET PALETTE lub Mr. Wet Palette – omawiany pêdzel nale¿y najpierw zamoczyæ w wodzie, osuszyæ na rêczniku papierowym albo szmatce i dopiero pó¼niej pobieraæ farbê z palety, jednocze¶nie formuj±c go do jego pierwotnego, p³askiego kszta³tu. Podobnie jak w przypadku ka¿dego innego pêdzla, bardzo istotne jest jego odpowiednie i mo¿liwie szybkie umycie po zakoñczeniu pracy. W przypadku farb akrylowych mo¿na zastosowaæ zwyk³± wod± kranow± – ewentualnie z niewielkim dodatkiem myd³a albo p³ynu do mycia naczyñ. W przypadku wiêkszych zabrudzeñ mo¿na zastosowaæ takie substancje, jak na przyk³ad: X-20A Acrylic Thinner / Rozcieñczalnik do farb akrylowych lub PERFECT CLEANER. Natomiast farby olejne nale¿y usuwaæ przeznaczonymi do tego p³ynami specjalistycznymi (chocia¿by: Brush Cleaner Painta Clean 100ml), ale mo¿na te¿ spróbowaæ wykorzystaæ do tego celu terpentynê lub benzynê lakow±. Po umyciu pêdzla zaleca siê jego uformowanie w pierwotny kszta³t i odstawienie go do wyschniêcia w pozycji pionowej, w³osiem do góry. Produkty powi±zane to na przyk³ad: HG Flat Brush - Extra Small, HG Flat Brush - Medium albo . 

NIe wiesz jaki pêdzel wybraæ?

Przeczytaj nasz poradnik po¶wiêcony tematyce pêdzli modelarskich

 

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: HG Flat Brush - Small
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: GERMANY
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

1 St.
Mittwoch, 8.12.2021

mehr als 1 St.
Freitag, 10.12.2021

GLS

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 10.12.2021
-
Dienstag, 14.12.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Dienstag, 14.12.2021
-
Donnerstag, 16.12.2021

UPS

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 10.12.2021
-
Montag, 13.12.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Dienstag, 14.12.2021
-
Mittwoch, 15.12.2021

DHL

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 10.12.2021
-
Montag, 13.12.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Dienstag, 14.12.2021
-
Mittwoch, 15.12.2021

Poczta Polska - Einschreiben

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 13.12.2021
-
Mittwoch, 15.12.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 15.12.2021
-
Freitag, 17.12.2021

Versandkostenliste ansehenWenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 23.5.2014
Aktuell verfügbar: verfügbar!
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Hersteller: Amazing Art
Produktcode: AMZ14002
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.29 oder 1600 Pkte.

ähnliche Produkte
-6%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam87013
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.71 €2.56
oder 1800 Pkte.

-6%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam87028
Verfügbarkeit: verfügbar!

€1.65 €1.55
oder 1100 Pkte.

-6%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam87014
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.09 €1.96
oder 1400 Pkte.

-6%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam87015
Verfügbarkeit: verfügbar!

€1.65 €1.55
oder 1100 Pkte.

-5%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam87157
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.82 €9.30
oder 6600 Pkte.

-5%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam87159
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.40 €8.91
oder 6400 Pkte.

-5%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam74163
Verfügbarkeit: verfügbar!

€14.82 €14.07
oder 10000 Pkte.

-6%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam87029
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.30 €2.17
oder 1600 Pkte.

-5%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam87045
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.37 €4.14
oder 3000 Pkte.

-6%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam87046
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.17 €3.93
oder 2800 Pkte.

-6%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam87016
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.30 €2.17
oder 1600 Pkte.

-5%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam87017
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.51 €2.38
oder 1700 Pkte.