Tamiya

Tamiya 87045 High Finish Flat Brush No.02

High Finish Flat Brush No.02 - Image 1
Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam87045
Aktuell verfügbar: verfügbar!
Voraussichtliches Versanddatum: Montag, 29.11.2021
Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
€4.28 -5% €4.06 oder 3000 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Grundinformationen

HerstellerTamiya
Produktcodetam87045
Gewicht:0.01 kg
Ean:4950344870455
Zum Katalog hinzugefügt:8.9.2007
Tags:Brush Flat-Brush Synthetic-Brush

Pêdzel modelarski o d³ugo¶ci ca³kowitej rzêdu ok. 175 mm oraz o p³askim w³osiu, którego szeroko¶æ wynosi 2 mm. Wielko¶æ tego ostatniego zosta³a oznaczona przez producenta numerem „02”. Posiada trzonek w kolorze czarnym, który jest nie¼le wywa¿ony oraz zapewnia niez³y komfort w czasie pracy i jej w³a¶ciw± ergonomiê. Do jego wytworzenia zastosowano wysokiej jako¶ci barwione, polistyrenowe w³osie sztuczne (ang. resin bristles), które w stosunku do w³osi naturalnych cechuje siê wiêksz± odporno¶ci± na rozpuszczalniki i ogólnie lepsz± wytrzyma³o¶ci± mechaniczn±. Mo¿e byæ z powodzeniem stosowane do nak³adania takich farb jak na przyk³ad: emaliowe, olejne czy tzw. metalizery, bez ryzyka szybszego zu¿ycia siê w³osia. Warto dodaæ, ¿e mo¿na je równie¿ stosowaæ do malowania farbami akrylowymi, jednak do tego typu zadañ lepiej nadaj± siê pêdzle o w³osiu naturalnym. Rzecz jasna g³ównym zadaniem omawianego narzêdzia jest malowanie figurek (na przyk³ad w skali 1:35 albo 1:72 lub o wielko¶ci 90 mm czy 54 mm), jak równie¿ modeli plastikowych. W tym ostatnim przypadku oka¿e siê szczególnie przydatne przy malowaniu niewielkich, p³askich powierzchni, takich jak chocia¿by nadbudówki okrêtów w skali 1:700 albo wnêtrze kabiny pilota w samolotach w skali 1:72. Mo¿na równie¿ spróbowaæ go wykorzystaæ do ciê¿szych prac malarskich, takich jak chocia¿by: technika suchego pêdzla (tzw. drybrushing), patynowanie czy wcieranie suchych pigmentów, jednak mo¿e to powodowaæ szybsze zu¿ywanie siê pêdzla. Do tego typu zadañ rekomenduje siê raczej takie narzêdzia jak na przyk³ad: Flat Brush No.0 - DC715 albo Flat Brush No.3 - DC714. Warto równie¿ dodaæ, ¿e podobnie jak w przypadku pracy z innymi pêdzlami, zaleca siê nabieraæ farbê maksymalnie do ok. 50%, a najlepiej ok. 30% d³ugo¶ci w³osia, jak równie¿ dbaæ o to, aby nie dosta³a siê ona pod skuwkê (element metalowy ³±cz±cy w³osie z trzonkiem). W tym ostatnim przypadku mo¿e to prowadziæ do nie zachowywania przez w³osie odpowiedniego kszta³tu. Po¿±danym dzia³aniem przy mieszaniu farb jest równie¿ ich przelanie za pomoc± specjalistycznej pipety albo aplikatora (na przyk³ad: PIPETTE SET S-L X3EACH albo Pipette Set 8 pcs + 2 pc Gratis) do kuwety malarskiej (na przyk³ad: 18 Well Palette for Brush Painting (5pcs.) albo Paleta do mieszania farb 13x9cm) i mieszanie dopiero w tym ostatnim naczyniu. Dziêki temu zdecydowanie zmniejszy siê zu¿ycie prezentowanego pêdzla, a jednocze¶nie zminimalizuje ryzyko dostania siê farby pod jego skuwkê. Natomiast w przypadku pracy z mokr± palet± - tak± jak chocia¿by WET PALETTE lub Mokra Paleta – omawiany pêdzel nale¿y najpierw zamoczyæ w wodzie, osuszyæ na rêczniku papierowym albo szmatce i dopiero pó¼niej pobieraæ farbê z palety, jednocze¶nie formuj±c go do jego pierwotnego, p³askiego kszta³tu. Podobnie jak w przypadku ka¿dego innego pêdzla, bardzo istotne jest jego odpowiednie i mo¿liwie szybkie umycie po zakoñczeniu pracy. W przypadku farb akrylowych mo¿na zastosowaæ zwyk³± wod± kranow± – ewentualnie z niewielkim dodatkiem myd³a albo p³ynu do mycia naczyñ. W przypadku wiêkszych zabrudzeñ mo¿na zastosowaæ takie substancje, jak na przyk³ad: X-20A Acrylic Thinner / Rozcieñczalnik do farb akrylowych lub PERFECT CLEANER. Natomiast farby olejne nale¿y usuwaæ przeznaczonymi do tego p³ynami specjalistycznymi (chocia¿by: Brush Cleaner Painta Clean 100ml), ale mo¿na te¿ spróbowaæ wykorzystaæ do tego celu terpentynê lub benzynê lakow±. Po umyciu pêdzla zaleca siê jego uformowanie w pierwotny, p³aski kszta³t i odstawienie go w pozycji pionowej, w³osiem do góry. Produkty powi±zane to na przyk³ad: High Finish Flat Brush No.0, High Finish Flat Brush No.2 albo Pêdzel Syntetyczny P³aski 2

High Finish Flat Brush No.02

High Finish (HF) brushes feature specially designed resin bristles for use with plastic model paint. This flat brush features stiff, evenly-aligned bristles. Brush width: 2mm. Recommend products: High Finish Flat Brush No.0, High Finish Flat Brush No.2 and Pêdzel Syntetyczny P³aski 2

NIe wiesz jaki pêdzel wybraæ?

Przeczytaj nasz poradnik po¶wiêcony tematyce pêdzli modelarskich

 

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: High Finish Flat Brush No.02
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: GERMANY
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

1 - 2 St.
Montag, 29.11.2021

mehr als 2 St.
Dienstag, 30.11.2021

GLS

1 - 2 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 1.12.2021
-
Freitag, 3.12.2021

mehr als 2 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 2.12.2021
-
Montag, 6.12.2021

UPS

1 - 2 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 1.12.2021
-
Donnerstag, 2.12.2021

mehr als 2 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 2.12.2021
-
Freitag, 3.12.2021

DHL

1 - 2 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 1.12.2021
-
Donnerstag, 2.12.2021

mehr als 2 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 2.12.2021
-
Freitag, 3.12.2021

Poczta Polska - Einschreiben

1 - 2 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 2.12.2021
-
Montag, 6.12.2021

mehr als 2 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 3.12.2021
-
Dienstag, 7.12.2021

Versandkostenliste ansehenWenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 8.9.2007
Aktuell verfügbar: verfügbar!
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Hersteller: Amazing Art
Produktcode: AMZ14002
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.24 oder 1600 Pkte.

ähnliche Produkte
-5%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam87047
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.30 €5.02
oder 3700 Pkte.

-6%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam87046
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.08 €3.85
oder 2800 Pkte.

-5%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam74163
Verfügbarkeit: verfügbar!

€14.52 €13.78
oder 10000 Pkte.

-6%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam87013
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.66 €2.51
oder 1800 Pkte.

-5%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam87156
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.82 €9.31
oder 6800 Pkte.

-5%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam74078
Verfügbarkeit: verfügbar!

€23.86 €22.64
oder 16400 Pkte.

-6%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam87028
Verfügbarkeit: verfügbar!

€1.62 €1.52
oder 1100 Pkte.

-6%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam87014
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.05 €1.92
oder 1400 Pkte.

-6%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam87015
Verfügbarkeit: verfügbar!

€1.62 €1.52
oder 1100 Pkte.

-5%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam87157
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.62 €9.11
oder 6600 Pkte.

-5%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam87155
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.21 €8.73
oder 6400 Pkte.

-5%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam87153
Verfügbarkeit: verfügbar!

€10.23 €9.69
oder 7100 Pkte.