Hobby 2000 72021 Junkers Ju-87 G-2 The Last Flight

Junkers Ju-87 G-2 The Last Flight - Image 1
Maßstab: 1:72
Hersteller: Hobby 2000
Produktcode: HBD72021
Aktuell verfügbar: zurzeit nich verfügbar
Zuletzt verfügbar: 18.2.2021
€12.03 oder 7800 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Wenn das Produkt zurzeit nicht verfügbar ist, geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse in das Feld unten ein,
Sie werden automatisch benachrichtig, wenn das Produkt wieder verfügbar wird.

Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?

Grundinformationen

HerstellerHobby 2000
ProduktcodeHBD72021
Gewicht:0.15 kg
Ean:5903002057209
Maßstab1:72
Zum Katalog hinzugefügt:20.1.2020
Tags:Junkers-87
Junkers Ju-87 Stuka (skrót od niem. Sturzkampfflugzeug, czyli bombowiec nurkuj¹cy) to niemiecki, jednosilnikowy, bombowiec nurkuj¹cy z usterzeniem klasycznym, skrzyd³ami w konfiguracji odwróconych skrzyde³ mewy i konstrukcji w pe³ni metalowej. Ju-87 to jeden z najs³ynniejszych samolotów Luftwaffe, symbol jej potêgi obok Me-109. W pocz¹tkowym okresie wojny (1939-1941) sta³ siê symbolem Blitzkriegu, powoduj¹c czêsto panikê wœród ¿o³nierzy przeciwnika przez zamontowanie syren akustycznych (tzw. tr¹by jerychoñskie) wywo³uj¹cych specyficzny dŸwiêk w czasie lotu nurkowego. Twórc¹ maszyn¹ by³ Hermanna Pohlmanna, a pierwszy raz Ju-87 wzniós³ siê w powietrze w 1935 roku, do produkcji zaœ wszed³ dwa lata póŸniej. Podczas wojny domowej w Hiszpanii nie napotykaj¹c na ¿adnego powa¿nego przeciwnika w powietrzu móg³ siê wykazaæ skutecznoœci¹ w misjach do jakich by³ stworzony. Dziêki mo¿liwoœci bardzo stromego nurkowania, zachowuj¹c przy tym relatywnie niewielk¹ prêdkoœæ osi¹ga³ bardzo wysok¹ skutecznoœæ bombardowania. Z³owrog¹ s³awê Stuka potwierdzi³ podczas dzia³añ w Polsce, Niderlandach, Francji, Grecji i na Krecie. Jednak podczas Bitwy o Angliê, powolne Stukasy z zamontowanym na sta³e podwoziem by³y wprost masakrowane przez samoloty RAF, w konsekwencji czego zosta³y oddelegowane do atakowania gorzej bronionych celów. Na froncie wschodnim Ju-87 odegra³ rolê przede wszystkim jako samolot bliskiego wsparcia i doskona³y niszczyciel czo³gów. Hans Ulrich Rudel - pilot Luftwaffe uhonorowany najwiêksz¹ iloœci¹ odznaczeñ zaliczy³ na swoim koncie 519 zniszczonych radzieckich czo³gów. Podczas wojny produkcja Ju-87 wielokrotnie by³a zawieszana, zawsze jednak okazywa³o siê, ¿e nale¿y j¹ wznowiæ nie by³o bowiem innego samolotu mog¹cego godnie go zast¹piæ. W toku wojny powsta³o kilkanaœcie wersji i podwersji Ju-87. Pierwsz¹ produkowan¹ seryjnie by³ Ju-87 B (Berta). Napêdza³y go dwie wersje silnika Jumo 211 o mocy 1000KM lub 1200KM. Pe³ni³ on funkcjê bombowca nurkuj¹cego do dzia³añ l¹dowych. Z kolei Ju-87R (Richard) zosta³ przystowany do ataków na cele morskie. Cechowa³ siê wiêkszym zasiêgiem od wersji B, ale by³ trochê wolniejszy. Najszerzej produkowan¹ i najczêœciej modyfikowan¹ by³a wersja D (Dora). Posiada³y one nowe wersje silnika Jumo 211 o mocy 1420 i 1500KM. Ju-87D cechowa³ siê przede wszystkim lepszym opancerzeniem od poprzedników. Ostania, produkowana na szerok¹ skalê wersja Ju 87 to model G (Gustav), pe³ni¹cy rolê samolotu szturmowego i „niszczyciela czo³gów”, który trafi³o do jednostek liniowych na pocz¹tku 1943 roku. G³ówn¹ broni¹ tej wersji by³y dwa, montowane w zasobnikach pod skrzyd³ami, dzia³ka Bordkanone BK 3,7 kal.37mm. Ju-87G posiada³ te¿ poprawione opancerzenie. W toku ca³ej wojny powsta³o ok.5900 sztuk wszystkich wersji Ju-87. Dane techniczne (wersja Ju-87B): d³ugoœæ: 11m, rozpiêtoœæ skrzyde³: 13,8m, wysokoœæ: 4,23m, prêdkoœæ maksymalna: 390km/h, zasiêg maksymalny: 500km, pu³ap maksymalny 8200m, uzbrojenie: sta³e- 3 karabiny maszynowe kal.7,92mm, podwieszane-do 450 kg bomb.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: Junkers Ju-87 G-2 The Last Flight
Zum Katalog hinzugefügt: 20.1.2020
Aktuell verfügbar: zurzeit nich verfügbar
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Maßstab: 1:72
Hersteller: Master
Produktcode: MAS-AM-72-090
Verfügbarkeit: verfügbar!

€8.32 oder 5400 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Tally HO!
Produktcode: TLH72-005
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.94 oder 5200 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Montex
Produktcode: MT-SM72019
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.30 oder 1500 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Eduard
Produktcode: eduCX144
Verfügbarkeit: verfügbar!

€3.72 oder 2300 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Quickboost
Produktcode: QUB72543
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.94 oder 3200 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Aires
Produktcode: air7093
Verfügbarkeit: verfügbar!

€14.12 oder 9200 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Pmask
Produktcode: PMA-PK72010
Verfügbarkeit: verfügbar!

€1.90 oder 1200 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Quickboost
Produktcode: QUB72328
Verfügbarkeit: verfügbar!

€6.63 oder 4300 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Quickboost
Produktcode: QUB72331
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.94 oder 3200 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Aires
Produktcode: air7096
Verfügbarkeit: verfügbar!

€25.16 oder 16400 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Montex
Produktcode: MT-SM72061
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.38 oder 1600 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Aires
Produktcode: air7095
Verfügbarkeit: verfügbar!

€8.83 oder 5800 Pkte.

ähnliche Produkte

Maßstab: 1:72
Hersteller: Revell
Produktcode: rev04692
Verfügbarkeit: verfügbar!

€11.73 oder 7600 Pkte.

Maßstab: 1:144
Hersteller: Zvezda
Produktcode: zve6123
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.37 oder 2900 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Hasegawa
Produktcode: hasJT54
Verfügbarkeit: verfügbar!

€29.81 oder 19400 Pkte.

Maßstab: 1:24
Hersteller: Trumpeter
Produktcode: tru02425
Verfügbarkeit: verfügbar!

€113.90 oder 74200 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Italeri
Produktcode: ita2769
Verfügbarkeit: verfügbar!

€38.68 oder 25200 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Zvezda
Produktcode: zve7323
Verfügbarkeit: verfügbar!

€10.90 oder 7100 Pkte.

Maßstab: 1:24
Hersteller: Trumpeter
Produktcode: tru02422
Verfügbarkeit: verfügbar!

€109.33 oder 71200 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Hobby 2000
Produktcode: HBD48003
Verfügbarkeit: verfügbar!

€29.54 oder 19200 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Hobby 2000
Produktcode: HBD48004
Verfügbarkeit: verfügbar!

€29.54 oder 19200 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Italeri
Produktcode: ita2807
Verfügbarkeit: verfügbar!

€29.28 oder 19100 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Revell
Produktcode: rev05691
Verfügbarkeit: verfügbar!

€47.54 oder 31000 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Hobby Boss
Produktcode: HBB80287
Verfügbarkeit: verfügbar!

€12.30 oder 8000 Pkte.