NEW! Ugears 70136 Kasa Fiskalna

Kasa Fiskalna - Image 1
Hersteller: Ugears
Produktcode: UGE70136
Aktuell verfügbar: verfügbar!
Voraussichtliches Versanddatum: Freitag, 23.10.2020
Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
€66.08 oder 43000 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Grundinformationen

HerstellerUgears
ProduktcodeUGE70136
Gewicht:1.18 kg
Ean:4820184121119
Zum Katalog hinzugefügt:11.8.2020

Wszyscy wiemy, ¿e prawdziwe warto¶ci w ¿yciu nie maj± odpowiednika pieniê¿nego, ale je¶li zdarzy siê, ¿e bêdziesz potrzebowa³ przechowywania swojej gotówki, UGEARS mo¿e zaoferowaæ Ci co¶, co wi±¿e siê z zabaw± i  nauk±. Przedstawiamy Twoj± now± mechaniczn± skarbonkê, Kasê Fiskaln±.

Zabytkowa bry³a modelu Art Deco sprawia, ¿e jest to wykwintny detal dekoracyjny do ka¿dego wnêtrza, a tak¿e mile widziany prezent dla przyjaciela lub kolegi. Ten sprytny, mechaniczny model pomo¿e Ci nauczyæ dzieci liczyæ w prosty i zabawny sposób. Wykorzystaj go w swoim biznesie sprzeda¿y lemoniady. Z Kas± Fiskaln± od UGEARS mo¿esz zobaczyæ wzrost sprzeda¿y - a tak¿e znacz±cy wzrost w sektorze zabawy!

Jak to dzia³a

Twój bank gotówkowy przyjmuje monety o ¶rednicy od 10 do 35 mm - co odpowiada wiêkszo¶ci rozmiarów monet znajduj±cych siê w obiegu na ¶wiecie. Aby móc ¶ledziæ swoje finanse, Kasa Fiskalna jest wyposa¿ona w licznik i automatyczny wykrywacz monet. Tryby pracy zmieniaj± siê w zale¿no¶ci od tego, czy w szczelinie na monety znajduje siê moneta, czy nie. Je¶li chcesz w³o¿yæ monetê do kasy, w³ó¿ j± do specjalnego otworu, podnie¶ i opu¶æ d¼wigniê. Odpowiednio zarejestrowana przez licznik, moneta zniknie w kasie. Je¶li chodzi o przechowywanie banknotów, Twoja Kasa Fiskalna oferuje automatyczny akceptor banknotów. Aby uruchomiæ mechanizm, nale¿y nakrêciæ silnik gumowy, poci±gaj±c d¼wigniê w górê i w dó³ dziesiêæ razy. To wystarczy, aby Kasa Fiskalna wci±gnê³a 3-4 banknoty, które w³o¿ysz do szczeliny na banknoty.

Je¶li potrzebujesz dostêpu do swoich oszczêdno¶ci, wprowad¼ tajny kod, aby odblokowaæ Kasê Fiskaln± i przekrêæ klucz a¿ do momentu, gdy kaseta wyjdzie na zewn±trz. Spowoduje to równie¿ zresetowanie licznika.

Design

Ten oryginalny i sprytny mechaniczny bank zosta³ zaprojektowany jako zabytkowa kasa, aby zapewniæ bezpieczeñstwo Twoich finansów. Podobnie jak jego prawdziwy prototyp, model ten posiada pude³ka na monety i banknoty. Dla dodatkowej ochrony, s± one zabezpieczone zamkiem szyfrowym. Mo¿esz aktualizowaæ swój kod w dowolny sposób za pomoc± mechanizmu kodowego.Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: Kasa Fiskalna
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: GERMANY
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

Freitag, 23.10.2020

GLS


Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 28.10.2020

UPS


Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 28.10.2020

DHL


Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 28.10.2020

Versandkostenliste ansehenWenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 11.8.2020
Aktuell verfügbar: verfügbar!
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?