NEW! Ugears 70032 Kolejowy Manipulator

Kolejowy Manipulator - Image 1
Hersteller: Ugears
Produktcode: UGE70032
Aktuell verfügbar: verfügbar!
Voraussichtliches Versanddatum: Freitag, 23.10.2020
Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
€42.17 oder 27500 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Grundinformationen

HerstellerUgears
ProduktcodeUGE70032
Gewicht:0.63 kg
Ean:4820184120600
Zum Katalog hinzugefügt:10.7.2020

Opracowuj±c swoj± now± fascynuj±c± seriê Mechanical Town, Ugears prezentuje kolejny dodatek do kolekcji: Manipulator szyny. Manipulator jest urz±dzeniem czysto utylitarnym, umieszczonym w doku mechanicznego miasta niedaleko fabryki robotów, co nie czyni go mniej rozrywkowym ni¿ inne modele z tej serii. Podobnie jak pozosta³e modele Ugears, Manipulator zosta³ zaprojektowany, aby zapewniæ zabawê po zakoñczeniu monta¿u. Dziêki wielu dodatkom, które wchodz± w sk³ad zestawu, model gwarantuje godziny ekscytuj±cej nowej rozrywki. Mówi±c o dodatkach, z samym Manipulatorem, otrzymujesz równie¿ dwie sekcje szyn, budkê w trakcie budowy, dwie skrzynie transportowe z drzwiami, d¼wig, fracht i piêæ znaków.Projekt Manipulator jest mechanicznym pazurem z trzema d¼wigniami, które znajduj± siê na platformie na szynach. Szyny mo¿na ³±czyæ równolegle lub w jednej linii. Uzupe³nieniem scenografii jest pseudo-metalowa budka zbudowana z gigantycznych kratownic, które przyby³y prosto z epoki industrialnej z jednym z bohaterów, dekarzem z m³otkiem, siedz±cym na belce szopy. Flagi sygna³owe gospodarstwa pracownika pomagaj± operatorowi manipulatora w kontrolowaniu procesu, podczas gdy pracownik z ³opat± i robotnikiem z kluczem zajmuje siê w³asnymi sprawami w dokach. Model zawiera tak¿e jedno z najwa¿niejszych urz±dzeñ doków, ¯uraw. Mo¿na go zdemontowaæ i z³o¿yæ razem niemal za pomoc± fali rêki. Wa¿nym dodatkiem do otoczenia jest wózek towarowy z bokami opuszczanymi. Wszystkie czê¶ci zestawu wykonane s± z wysokiej jako¶ci sklejki i nie wymagaj± ¿adnych dodatkowych materia³ów ani narzêdzi do monta¿u.

Jak to dzia³a?

Sam pazur znajduje siê na platformie, która mo¿e siê obracaæ rêcznie lub za pomoc± zaworu. Kabina operatora wyposa¿ona w pokrywê zabezpieczaj±c± i regulowany reflektor znajduje siê w przedniej czê¶ci modelu. Obrót kabiny w lewo prze³±cza tryby Manipulatora: 1) pozycja pocz±tkowa (tryb jazdy) - zablokowana platforma obrotowa pazura, model porusza siê po torze; 2) Obrót o 90 stopni (tryb dowolny) - platforma obrotu jest odblokowana; 3) Obrót o 180 stopni (tryb ³adowania) - ko³a modeli s± zablokowane wraz z ko³em zêbatym na przedniej osi, która ³±czy siê z pó³k± na szynach. Z ty³u modelu znajduje siê d¼wignia steruj±ca podnoszeniem, opuszczaniem i trzymaniem czterech podparæ stóp, zapewniaj±cych dodatkow± stabilno¶æ podczas obs³ugi pazura. Manipulator Ugears z przegubowym pazurem mo¿e ³adowaæ i przenosiæ skrzynie ³adunkowe w Wózku z niezwyk³± precyzj± - do 1 cm. Bazuj±c na oryginalnych prototypach, Manipulator nauczy Ciê o operacyjnych i konstrukcyjnych osobliwo¶ciach prawdziwych maszyn, takich jak ¿urawie, koparki, ramiona robotów itp.

 

Czê¶ci:                  354
Poziom:                 Ciê¿ko
Czas monta¿u:      8-10 godzin
Wymiary modelu:  45 x 50 x 21 cm
Opakowanie:        37 x 14 x 3 cmProblem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: Kolejowy Manipulator
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: GERMANY
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

Freitag, 23.10.2020

GLS


Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 28.10.2020

UPS


Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 28.10.2020

DHL


Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 28.10.2020

Versandkostenliste ansehenWenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 10.7.2020
Aktuell verfügbar: verfügbar!
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?