Tamiya

Tamiya 82146 LP-46 Pure Metallic Red

LP-46 Pure Metallic Red - Image 1
Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam82146
Aktuell verfügbar: verfügbar!
Voraussichtliches Versanddatum: Montag, 2.8.2021
Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
€3.14 -8% €2.88 oder 2100 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Grundinformationen

HerstellerTamiya
Produktcodetam82146
Gewicht:0.05 kg
Ean:45207174
Volumen10ml
Zum Katalog hinzugefügt:19.10.2018

A bright shade of metallic red with glossy finish.

Farba celulozowa Tamiya (10 ml)

Farba akrylowa, w której jako spoiwo zosta³a wykorzystana wysokiej jako¶ci ¿ywica, natomiast jako rozpuszczalnik zastosowano rozpuszczalnik celulozowy. Z tego wzglêdu mo¿na powiedzieæ, ¿e jest to farba na bazie celulozowej. W jêzyku angielskim jest ona nazywana „Lacquer Paint”. Jednocze¶nie jednak, mo¿na je traktowaæ jako swoiste ogniwo po¶rednie pomiêdzy farbami emaliowymi, a „typowymi” farbami akrylowymi na bazie wody lub alkoholu. Z jednej bowiem strony wykazuj± siê jednak mniej intensywnym zapachem od emalii, a z drugiej – nie wykazuj± tak silnej tendencji do zatykania aerografu jak wodne farby akrylowe. Prezentowana farba zosta³a umieszczona w szklanym pojemniku o okr±g³ej podstawie o objêto¶ci 10 ml z zakrêtk± wykonan± z tworzywa sztucznego. Ze wzglêdu na stosunkowo du¿± ¶rednicê podstawy, zachowuje siê stabilnie na blacie roboczym. Oka¿e siê u¿yteczna w przypadku malowania zw³aszcza miêkkich tworzyw sztucznych (na przyk³ad polistyrenu), ale tak¿e miêkkich metali czy niektórych innych tworzyw sztucznych. Jest dedykowana przede wszystkim do pracy z aerografem, ale przy odpowiedniej dozie umiejêtno¶ci oraz odpowiednim rozcieñczeniu mo¿na j± równie¿ wykorzystaæ przy pracy z pêdzlem. Mo¿na w tym celu wykorzystaæ przede wszystkim pêdzle o w³osiu naturalnym (na przyk³ad: High Grade Pointed Brush Sml - DC719, HG Flat Brush - Extra Small lub Painta Luxus, size 1), ale mo¿na te¿ u¿yæ takich o w³osiu syntetycznym (na przyk³ad: High Finish Pointed Brush - (Ultra Fine), A.MIG 8612 2/0 SYNTHETIC ROUND BRUSH albo Round Toray #2/0). Rzecz jasna podobnie jak w przypadku ka¿dej innej farby nak³adanej pêdzlem, zaleca siê na³o¿enie raczej 2-3 cienkich warstw, ni¿ 1 grubej. Przed jej otwarciem (zw³aszcza pierwszym!), zaleca siê dobrze j± wymieszaæ, tak aby wszystkie jej sk³adniki (czyli przede wszystkim:  pigment, spoiwo oraz rozpuszczalnik) po³±czyæ ze sob±. Za minimalny czas mieszania mo¿na przyj±æ 30-45 sekund. Podobnie jak w przypadku wielu innych farb, zaleca siê j± nak³adaæ na powierzchniê modelu, która jest sucha, a najlepiej tak¿e odt³uszczona. Omawian± substancjê chemiczn± najlepiej rozcieñczaæ dedykowanymi do tego celu wyrobami firmy Tamiya, takimi jak Lacquer Thinner.  Mo¿na te¿ spróbowaæ wykorzystaæ preparat firmy Hataka HTK-XP03 Lacquer Thinner, który wykazuje siê mniej intensywnym zapachem. Mieszanie omawianej farby oraz dowolnego z w/w rozcieñczalników najlepiej przeprowadziæ w kuwecie malarskiej (na przyk³ad: ALUMINIUM PALLET (10 WELLS), Aluminium Palet 6 Wells albo Pallete Droper Stirrer). Natomiast po zakoñczeniu malowania omawian± farb±, zaleca siê przetarcie rêcznikiem papierowym, szmatk± lub wacikiem bawe³nianym, zakrêtki od pojemnika w celu usuniêcia nadmiaru farby i dopiero po wykonaniu tej czynno¶ci jego dok³adne zamkniêcie. Warto równie¿ wspomnieæ, ¿e firma Tamiya opracowa³a specjalistyczne stanowisko pracy, czyli Work Station w/Magnifying Lens, dedykowane do wykorzystania miêdzy innymi z omawian± substancj±. Bez w±tpienia, prezentowana farba modelarska to produkt bardzo wysokiej jako¶ci - jeden z lepszych dostêpnych obecnie na rynku w swojej kategorii.

Tamiya Color Lacquer Paint (10 ml)

Tamiya Color bottled Lacquer Paints are highly versatile - whether using them to airbrush large areas, or pick out fine details with a brush, their stunning, consistent tones add superlative realism to your model. Their tough membrane suits them ideally to use as a basecoat, resistant to enamel paints, while swift drying times ensure an efficient painting process.

Features:

 • Strong coating film that is most suitable for basic painting
 • Bottle contents: 10ml
 • Shorter dry time, higher working efficiency
 • Safe for finishing with beautiful glossy enamel paint etc
 • Best for airbrush painting
 • Note: Colors may vary slightly from Tamiya Color Acrylics and Sprays with the same name.

Nie wiesz jakie farby kupiæ? Mo¿e w decyzji pomo¿e Ci który¶ z naszych poradników:

Tamiya color matching list lacquer paint
Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: LP-46 Pure Metallic Red
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: GERMANY
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

1 - 2 St.
Montag, 2.8.2021

mehr als 2 St.
Dienstag, 3.8.2021

GLS

1 - 2 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 5.8.2021

mehr als 2 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 6.8.2021

UPS

1 - 2 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 5.8.2021

mehr als 2 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 6.8.2021

DHL

1 - 2 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 5.8.2021

mehr als 2 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 6.8.2021

Poczta Polska - Einschreiben

1 - 2 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 6.8.2021

mehr als 2 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 9.8.2021

Versandkostenliste ansehenWenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 19.10.2018
Aktuell verfügbar: verfügbar!
 • das Produkt ist verfügbar
 • das Produkt ist nicht verfügbar
 • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
 • Warenlieferung
 • nicht verfügbar
 • 1 Stück
 • 2 Stück
 • 3-5 Stück
 • 6-10 Stück
 • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?