Takom

Takom 2117X M46 Patton & 1/4 ton Utility Truck

M46 Patton & 1/4 ton Utility Truck - Image 1
Maßstab: 1:35
Hersteller: Takom
Produktcode: TAK2117X
Aktuell verfügbar: verfügbar!
Voraussichtliches Versanddatum: Montag, 17.1.2022
Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
€53.87 oder 38300 Pkte.

Enthält 19% MwSt.
beim Versand ins Land: GERMANY
Um das Land zu ändern, klicken Sie hier

Grundinformationen

HerstellerTakom
ProduktcodeTAK2117X
Gewicht:0.90 kg
Ean:4897051421771
Maßstab1:35
Zum Katalog hinzugefügt:19.2.2021
Tags:Jeep-Willys M46

Model zawiera 2 wersje os³ony ch³odnicy z modelu 2126 – prawid³ow± i b³êdn±. Prawid³owa wersja jest do³o¿ona w osobnym woreczku widocznym na zdjêciu.

The model includes 2 versions of the radiator grille from the model 2126 - correct and incorrect. The correct version is delivered in a separate bag shown in the photo.

M46 Patton to amerykañski czo³g ¶redni z wczesnego okresu Zimnej Wojny. Pierwsze prototypy tego wozu powsta³y w 1948 r., a produkcja seryjna trwa³a w latach 1949-1951. W sumie powsta³o ok. 1150 czo³gów tego typu. Napêd zapewnia³ pojedynczy silnik  Continental AV1790-5 o mocy 820 KM. D³ugo¶æ wozu liczy³a 8,48 m, przy szeroko¶ci 3,51 metra. Masa bojowa wynosi³a 48,5 ton, a zasiêg dzia³ania siêga³ ok. 130 kilometrów. Uzbrojenie g³ówne stanowi³a armata M3A1 kal. 90 mm, a uzbrojenie dodatkowe 3 karabiny maszynowe Browning kal. 12,7 mm.

Czo³g M46 Patton zosta³ opracowany na potrzeby US Army, jako w swej istocie daleko id±ca modernizacja czo³gu M26 Pershing z okresu II wojny ¶wiatowej. Nowy wóz otrzyma³ przede wszystkim nowy silnik oraz inny, znacznie sprawniejszy, uk³ad przeniesienia napêdu. Marginalne zmiany dotyczy³y pancerza oraz kszta³tu wie¿y. Za produkcjê nowych czo³gów by³y odpowiedzialne przede wszystkim zak³ady Detroit Arsenal. Czo³gi M46 Patton zosta³y u¿yte bojowo przede wszystkim w wojnie koreañskiej (1950-1953), gdzie z powodzeniem mierzy³y siê z wozami T-34/85, wykazuj±c niejednokrotnie nad nimi swoj± wy¿szo¶æ. W  toku produkcji poza wersj± podstawow± (M46) powsta³a jedna, g³ówna wersja rozwojowa oznaczona jako M46A1. Czo³g ten otrzyma³ lepsz± stabilizacjê armaty, zmodernizowany silnik oraz inny uk³ad przeniesienia napêdu. Warto dodaæ, ¿e czo³gi M46 Patton by³y eksportowane na bardzo niewielk± skalê i s³u¿y³y przede wszystkim w amerykañskich si³ach zbrojnych.

Jeep Willys (inne nazwy: Willys MB, Jeep) to amerykañski samochód osobowo-terenowy z okresu II wojny ¶wiatowej oraz okresu powojennego. Pierwsze prototypy wozu powsta³y w 1940 r., a produkcja seryjna trwa³a w latach 1940-1945. W jej toku powsta³o blisko 650.000 jego egzemplarzy! Masa wozu wynosi³a ok. 1,1 tony,  przy d³ugo¶ci 3,36 m oraz szeroko¶ci 1,57 metra. Napêd zapewnia³ pojedynczy silnik o mocy 60 KM. Prêdko¶æ maksymalna dochodzi³a do 105 km/h.

Jeep Willys zosta³ opracowany na zamówienie i zapotrzebowanie US Army, która w 1940 r. w obliczu wojny, zg³osi³a zapotrzebowanie na zupe³nie nowy samochód osobowo-terenowy o ³adowno¶ci do 250 kilogramów z napêdem na cztery ko³a, który móg³by byæ produkowany na masow± skalê. Warto dodaæ, ¿e pocz±tkowo zdecydowany faworytem w przetargu by³y zak³ady American Bantam Car z wozem Bantam BRC. Jednak Departament Obrony USA d±¿±c do zapewnienia sobie jak najlepszego projektu wozu oraz staraj±c sobie zapewniæ bezproblemow± produkcjê seryjn±, przekaza³ plany wozu Bantam BRC zak³adom Willys oraz Ford. W oparciu o te plany zak³ady Willys opracowa³y Jeepa, który posiada³ zdecydowanie lepsz± jednostk± napêdow± od oryginalnego Bantam BRC, jak równie¿ by³ doskonalszy mechanicznie. Finalnie, to w³a¶nie ten wóz, czyli Willys Jeep, wygra³ przetarg dla US Army. Prezentowany samochód by³ produkowany na faktycznie masow± skalê i trafi³ do niemal wszystkich armii anglosaskich walcz±cych w II wojnie ¶wiatowej, a za spraw± programu Lend-and-Lease, tak¿e do Zwi±zku Radzieckiego. Bra³ udzia³ w dzia³aniach wojennych w Afryce Pó³nocnej, we W³oszech, w Europie pó³nocno-zachodniej oraz na Pacyfiku. Czêsto przyjmuje siê, ¿e Jeep Willys jest jednym z symboli amerykañskiego tryumfu w II wojnie ¶wiatowej.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: M46 Patton & 1/4 ton Utility Truck
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: GERMANY
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

1 - 4 St.
Montag, 17.1.2022

mehr als 4 St.
Dienstag, 18.1.2022

GLS

1 - 4 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 19.1.2022
-
Freitag, 21.1.2022

mehr als 4 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 20.1.2022
-
Montag, 24.1.2022

DHL

1 - 4 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 19.1.2022
-
Donnerstag, 20.1.2022

mehr als 4 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 20.1.2022
-
Freitag, 21.1.2022

Fedex Economy

1 - 4 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 20.1.2022
-
Dienstag, 25.1.2022

mehr als 4 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 21.1.2022
-
Mittwoch, 26.1.2022

Fedex International Priority

1 - 4 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Dienstag, 18.1.2022
-
Donnerstag, 20.1.2022

mehr als 4 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 19.1.2022
-
Freitag, 21.1.2022

UPS

1 - 4 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 19.1.2022
-
Donnerstag, 20.1.2022

mehr als 4 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 20.1.2022
-
Freitag, 21.1.2022

Versandkostenliste ansehenWenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 19.2.2021
Aktuell verfügbar: verfügbar!
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Maßstab: 1:35
Hersteller: Eduard
Produktcode: edu36426
Verfügbarkeit: Dieses Produkt kann von uns in ca. 2-6 Wochen beschaffen werden

€16.70 oder 11900 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Eduard
Produktcode: edu36432
Verfügbarkeit: Dieses Produkt kann von uns in ca. 2-6 Wochen beschaffen werden

€14.81 oder 10500 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Royal Model di R. Reale
Produktcode: RLM660
Verfügbarkeit: verfügbar!

€22.34 oder 15900 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Eduard
Produktcode: eduTP505
Verfügbarkeit: Dieses Produkt kann von uns in ca. 2-6 Wochen beschaffen werden

€8.24 oder 5900 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Plus Model
Produktcode: PLM246
Verfügbarkeit: auf Bestellung

€11.02 oder 7800 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: VoyagerModel.Co.Ltd
Produktcode: VOY-PE351066
Verfügbarkeit: verfügbar!

€31.73 oder 22600 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: VoyagerModel.Co.Ltd
Produktcode: VOY-PE35729
Verfügbarkeit: verfügbar!

€31 oder 22000 Pkte.

-8%

Maßstab: 1:35
Hersteller: Bronco
Produktcode: BROAB3565
Verfügbarkeit: verfügbar!

€16.16 €14.86
oder 11500 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Quick Wheel
Produktcode: QKW-199
Verfügbarkeit: verfügbar!

€6.20 oder 4400 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: VoyagerModel.Co.Ltd
Produktcode: VOY-PE35194
Verfügbarkeit: verfügbar!

€19.46 oder 13800 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Quick Wheel
Produktcode: QKW-253
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.08 oder 5000 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Legend
Produktcode: LEG-LF1315
Verfügbarkeit: verfügbar!

€31.24 oder 22200 Pkte.

ähnliche Produkte

Maßstab: 1:35
Hersteller: Takom
Produktcode: TAK2117
Verfügbarkeit: verfügbar!

€48.71 oder 34600 Pkte.

-5%

Maßstab: 1:35
Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam35219
Verfügbarkeit: verfügbar!

€18.31 €17.38
oder 12400 Pkte.

-5%

Maßstab: 1:35
Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam35033
Verfügbarkeit: verfügbar!

€12.27 €11.65
oder 8300 Pkte.

-5%

Maßstab: 1:35
Hersteller: Dragon
Produktcode: dra6931
Verfügbarkeit: verfügbar!

€65.19 €61.75
oder 46400 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Heller
Produktcode: hlr57105
Verfügbarkeit: verfügbar!

€19.56 oder 13900 Pkte.

-8%

Maßstab: 1:35
Hersteller: Bronco
Produktcode: BROCB35218
Verfügbarkeit: verfügbar!

€53.87 €49.45
oder 38300 Pkte.

-8%

Maßstab: 1:35
Hersteller: Bronco
Produktcode: BROCB35107
Verfügbarkeit: verfügbar!

€38.13 €34.93
oder 27100 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: MisterCraft
Produktcode: mscF299
Verfügbarkeit: verfügbar!

€13.28 oder 9400 Pkte.

-8%

Maßstab: 1:35
Hersteller: Bronco
Produktcode: BROCB35106
Verfügbarkeit: verfügbar!

€35.42 €32.47
oder 25200 Pkte.

-8%

Maßstab: 1:35
Hersteller: Bronco
Produktcode: BROCB35169
Verfügbarkeit: verfügbar!

€46 €42.31
oder 32700 Pkte.

-8%

Maßstab: 1:35
Hersteller: Bronco
Produktcode: BROCB35170
Verfügbarkeit: verfügbar!

€46 €42.31
oder 32700 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Italeri
Produktcode: ita0326
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.62 oder 6800 Pkte.