Academy

Academy 12464 P-51B MUSTANG

P-51B MUSTANG - Image 1
Maßstab: 1:72
Hersteller: Academy
Produktcode: aca12464
Aktuell verfügbar: zurzeit nich verfügbar
Zuletzt verfügbar: 17.3.2021
€10.90 oder 7100 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Wenn das Produkt zurzeit nicht verfügbar ist, geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse in das Feld unten ein,
Sie werden automatisch benachrichtig, wenn das Produkt wieder verfügbar wird.

Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?

Grundinformationen

HerstellerAcademy
Produktcodeaca12464
Gewicht:0.17 kg
Ean:603550016677
Maßstab1:72
Größe15,0 x 13,5cm
BemalungDk Green/Ocean Grey w/Lt Sea Gre, Interior Green, Black, Silver, Yellow, Red, Blue, White.
Zum Katalog hinzugefügt:30.10.2004
Tags:P-51-Mustang

North American P-51 Mustang to amerykañski, jednosilnikowy, samolot myœliwski dalekiego zasiêgu oraz samolot szturmowy o usterzeniu klasycznym i konstrukcji w pe³ni metalowej. Oblot prototypu mia³ miejsce 26 paŸdziernika 1940 roku. P-51 Mustang zyska³ reputacjê jednego z najlepszych, jeœli nie najlepszego, myœliwca z okresu II wojny œwiatowej. Wymiana silnika Allison V-1710-39 pochodz¹cego jeszcze z pierwszego projektu na motor Rolls-Royce Merlin (wersja P-51 Mustang Mk.Ia) sprawi³a, ¿e o Mustangu jak nigdy wczeœniej mo¿na by³o mówiæ i¿ siêgn¹³ doskona³oœci. Jednomiejscowy myœliwiec zachwyca³ swoj¹ prêdkoœci¹ maksymaln¹, zasiêgiem, zwrotnoœci¹, potêg¹ uzbrojenia. Kombinacja tych wszystkich najwa¿niejszych dla oceny samolotu parametrów sprawi³a, ¿e Mustang sprawdza³ siê w praktycznie ka¿dej powierzonej mu roli: zdobywa³ przewagê w powietrzu, eskortowa³, przeprowadza³ misje zwiadowcze, atakowa³ cele naziemne. O klasie konstrukcji œwiadczy fakt, ¿e Mustang pozostawa³ w czynnej s³u¿bie a¿ do lat 70-tych! Jedn¹ z najwa¿niejszych wersji by³ P-51D, stworzony na podstawie P-51B. Otrzyma³ on kroplow¹ owiewkê kabiny, zapewniaj¹c¹ œwietn¹ widocznoœæ, otrzyma³ te¿ nowy silnik- Packard V-1650-7, co wydatnie poprawi³o osi¹gi. Dane techniczne (wersja P-51D): d³ugoœæ: 9,83m, rozpiêtoœæ skrzyde³: 11,28m, wysokoœæ: 4,08m, prêdkoœæ maksymalna: 703km/h, prêdkoœæ wznoszenia: 16,3m/s, zasiêg maksymalny: 2755km, pu³ap praktyczny: 12800m, uzbrojenie: sta³e- 6 karabinów maszynowych M2 kal.12,7mm , podwieszane-do 908 kg bomb lub 10 wyrzutni rakiet H.V.A.R kal.127mm.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: P-51B MUSTANG
Zum Katalog hinzugefügt: 30.10.2004
Aktuell verfügbar: zurzeit nich verfügbar
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Maßstab: 1:72
Hersteller: Montex
Produktcode: MT-SM72064
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.38 oder 1600 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Part
Produktcode: PRT-S72-018
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.31 oder 3500 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Part
Produktcode: PRT-S72-100
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.33 oder 4800 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Quickboost
Produktcode: QUB72280
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.94 oder 3200 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Quickboost
Produktcode: QUB72292
Verfügbarkeit: verfügbar!

€6.63 oder 4300 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Aires
Produktcode: air7046
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.40 oder 2900 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Pavla Models
Produktcode: PVU72027
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.17 oder 4700 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Eduard
Produktcode: eduCX056
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.39 oder 2700 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: CMK
Produktcode: CM7281
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.53 oder 6200 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: CMK
Produktcode: CM7296
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.05 oder 5900 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Quickboost
Produktcode: QUB72378
Verfügbarkeit: verfügbar!

€6.63 oder 4300 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Montex
Produktcode: MT-SM72002
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.38 oder 1600 Pkte.

ähnliche Produkte

Maßstab: 1:72
Hersteller: MisterCraft
Produktcode: mscC105
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.83 oder 3100 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Revell
Produktcode: rev63711
Verfügbarkeit: verfügbar!

€27.39 oder 17800 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: MisterCraft
Produktcode: mscC46
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.83 oder 3100 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: MisterCraft
Produktcode: mscC47
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.83 oder 3100 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Revell
Produktcode: rev03711
Verfügbarkeit: verfügbar!

€14.77 oder 9600 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: MisterCraft
Produktcode: mscC49
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.83 oder 3100 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: MisterCraft
Produktcode: mscC54
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.83 oder 3100 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: MisterCraft
Produktcode: mscC48
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.83 oder 3100 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Plastyk
Produktcode: PLK051
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.47 oder 3600 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Kovozavody Prostejov
Produktcode: KOV72030
Verfügbarkeit: verfügbar!

€15.14 oder 9900 Pkte.

-12%

Maßstab: 1:72
Hersteller: Heller
Produktcode: hlr53014
Verfügbarkeit: verfügbar!

€37.60 €33.04
oder 24500 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: MisterCraft
Produktcode: mscC51
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.83 oder 3100 Pkte.