Stalingrad

NEW! Stalingrad 3229 Panzer Commander, 1943-45

Panzer Commander, 1943-45 - Image 1
Maßstab: 1:35
Hersteller: Stalingrad
Produktcode: STL-3229
Aktuell verfügbar: zurzeit nich verfügbar
Zuletzt verfügbar: 16.1.2022
€18.08 oder 12900 Pkte.

Enthält 19% MwSt.
beim Versand ins Land: GERMANY
Um das Land zu ändern, klicken Sie hier

Wenn das Produkt zurzeit nicht verfügbar ist, geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse in das Feld unten ein,
Sie werden automatisch benachrichtig, wenn das Produkt wieder verfügbar wird.

Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?

Grundinformationen

HerstellerStalingrad
ProduktcodeSTL-3229
Gewicht:0.01 kg
Maßstab1:35
Zum Katalog hinzugefügt:25.11.2021
Tags:German-World-War-II-Tank-Crew

Pierwsze czo³gi w armii niemieckiej pojawi³y siê ju¿ u schy³ku I wojny ¶wiatowej – by³y to maszyny A7V. Po podpisaniu traktatu wersalskiego niemieckim si³om zbrojnym zabroniono rozwoju broni pancernej, ale strona niemiecka nie honorowa³a tych ograniczeñ i potajemnie rozwija³a broñ pancern±. Natomiast po doj¶ciu Adolfa Hitlera do w³adzy w 1933 r. ów rozwój sta³ siê ju¿ ca³kowicie oficjalny, a w 1935 r. sformowana 1. Dywizjê Pancern±. W okresie 1935-1939 sformowano te¿ dalsze dywizje, a ich g³ównym sprzêtem by³y wozy Pz.Kpfw: I, II, III oraz IV. Pojedyncza dywizja pancerna w tym czasie by³a z³o¿ona z brygady czo³gów dzielonej na dwa regimenty pancerne, brygady piechoty zmotoryzowanej oraz pododdzia³ów wsparcia, miêdzy: rozpoznawczego, artylerii, przeciwlotniczego czy saperów. Etatowo liczy³a ok. 300 czo³gów. Warto równie¿ dodaæ, ¿e niemieckie wojska pancerne (niem. Panzerwaffe) by³y szkolone i przygotowywane do realizowania doktryny wojny b³yskawicznej, a nie – tak jak w wielu ówczesnych armiach – do wspierania dzia³añ piechoty. K³adziono zatem nacisk w szkoleniu „pancerniaków” na wymienno¶æ funkcji, samodzielno¶æ w podejmowaniu decyzji przez oficerów i podoficerów oraz jak najlepsze opanowanie techniczne posiadanych czo³gów. Wszystko to zaowocowa³o wielkimi sukcesami niemieckiej broni pancernej w Polsce w 1939 r., ale zw³aszcza na zachodzie Europy w 1940 roku. Tak¿e w toku walk w Afryce Pó³nocnej – zw³aszcza w okresie 1941-1942 – niemieckie wojska pancerne okazywa³y siê bardzo trudnym przeciwnikiem. Przed inwazj± na ZSRR liczba niemieckich dywizji pancernych wzros³a niemal dwukrotnie, ale liczba czo³gów w tych jednostkach zmala³a do ok. 150-200 wozów. Tak¿e w toku walk na froncie wschodnim – zw³aszcza w latach 1941-1942 – niemieckie wojska pancerne górowa³y wyszkoleniem i organizacj± nad swym sowieckim przeciwnikiem. Jednak kontakt z takimi wozami jak T-34 czy KW-1 wymusi³ wprowadzenie do linii w 1942 i 1943 r. czo³gów Pz.Kpfw V oraz VI. Rosn±ce straty na froncie wschodnim, jak równie¿ przegrane batalie – pod Stalingradem czy Kurskiem – sprawi³y, ¿e niemiecka Panzerwaffe zosta³a os³abiona. W jej strukturze pojawi³y siê bataliony czo³gów ciê¿kich (z 3 kompaniami czo³gów), a w 1943 r. powo³ano dywizje grenadierów pancernych. Dawa³a te¿ o sobie znaæ coraz wyra¼niejsza przewaga strony radzieckiej, a od 1944 r. – konieczno¶æ równoczesnej walki z wojskami radzieckimi na wschodzie oraz aliantami na zachodzie. Przyjmuje siê równie¿, ¿e to wtedy (w latach 1944-1945) wyszkolenie niemieckich wojsk pancernych by³o s³absze, ani¿eli w okresie wcze¶niejszym i nie stanowi³o ju¿ tak istotnej przewagi po stronie niemieckiej, ni¿ wcze¶niej. Ostatnimi, zakrojonymi na du¿± skalê, operacjami niemieckiej Panzerwaffe by³y ofensywy w Ardenach (1944-1945) oraz na Wêgrzech (1945 r.).


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: Panzer Commander, 1943-45
Zum Katalog hinzugefügt: 25.11.2021
Aktuell verfügbar: zurzeit nich verfügbar
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Maßstab: 1:35
Hersteller: Plus Model
Produktcode: PLM424
Verfügbarkeit: auf Bestellung

€11.41 oder 8100 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Alpine Miniatures
Produktcode: ALP-H022
Verfügbarkeit: verfügbar!

€12.15 oder 8600 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Aber
Produktcode: abe35A086
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.89 oder 5600 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Alpine Miniatures
Produktcode: ALP-H006
Verfügbarkeit: verfügbar!

€10.82 oder 7700 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Alpine Miniatures
Produktcode: ALP-H021
Verfügbarkeit: verfügbar!

€12.15 oder 8600 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Alpine Miniatures
Produktcode: ALP-H017
Verfügbarkeit: verfügbar!

€10.82 oder 7700 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Alpine Miniatures
Produktcode: ALP-H001
Verfügbarkeit: verfügbar!

€10.58 oder 7500 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Alpine Miniatures
Produktcode: ALP-H003
Verfügbarkeit: verfügbar!

€12.37 oder 8800 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Alpine Miniatures
Produktcode: ALP-H005
Verfügbarkeit: verfügbar!

€10.82 oder 7700 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Legend
Produktcode: LEG-LF0113
Verfügbarkeit: verfügbar!

€10.38 oder 7400 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Rado Miniatures
Produktcode: RDM35PE01
Verfügbarkeit: auf Bestellung

€10.38 oder 7400 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Weikert Decals
Produktcode: WEI-DEC227
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.16 oder 3700 Pkte.

ähnliche Produkte

Maßstab: 1:35
Hersteller: Stalingrad
Produktcode: STL-3221
Verfügbarkeit: verfügbar!

€18.08 oder 12900 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Stalingrad
Produktcode: STL-3222
Verfügbarkeit: verfügbar!

€20.10 oder 14300 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Stalingrad
Produktcode: STL-3085
Verfügbarkeit: verfügbar!

€20.10 oder 14300 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Stalingrad
Produktcode: STL-3080
Verfügbarkeit: verfügbar!

€90.53 oder 64400 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Stalingrad
Produktcode: STL-3084
Verfügbarkeit: verfügbar!

€20.10 oder 14300 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Stalingrad
Produktcode: STL-3081
Verfügbarkeit: verfügbar!

€20.10 oder 14300 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Stalingrad
Produktcode: STL-3083
Verfügbarkeit: verfügbar!

€20.10 oder 14300 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Stalingrad
Produktcode: STL-3082
Verfügbarkeit: verfügbar!

€20.10 oder 14300 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Stalingrad
Produktcode: STL-3595
Verfügbarkeit: verfügbar!

€20.10 oder 14300 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Stalingrad
Produktcode: STL-3594
Verfügbarkeit: verfügbar!

€20.10 oder 14300 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Stalingrad
Produktcode: STL-3590
Verfügbarkeit: verfügbar!

€200.99 oder 143000 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Stalingrad
Produktcode: STL-3176
Verfügbarkeit: verfügbar!

€59.78 oder 42500 Pkte.