Zebrano

NEW! Zebrano Z100-113 Pz.Kpfw IF

Pz.Kpfw IF - Image 1
Maßstab: 1:100
Hersteller: Zebrano
Produktcode: ZBRZ100-113
Aktuell verfügbar: zurzeit nich verfügbar
Zuletzt verfügbar: 14.10.2021
€8.33 oder 5900 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Wenn das Produkt zurzeit nicht verfügbar ist, geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse in das Feld unten ein,
Sie werden automatisch benachrichtig, wenn das Produkt wieder verfügbar wird.

Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?

Grundinformationen

HerstellerZebrano
ProduktcodeZBRZ100-113
Maßstab1:100
Zum Katalog hinzugefügt:12.10.2021
Tags:VK-1801

Panzerkampfwagen I Ausf. F (inne oznaczenie: VK 18.01) to niemiecki czo³g lekki, pe³ni±cy rolê wozu wsparcia piechoty, z okresu II wojny ¶wiatowej. Pierwsze samojezdne prototypy tego pojazdu powsta³y w 1942 r., a niewielka produkcja seryjna wystartowa³a w tym samym roku. D³ugo¶æ wozu wynosi³a 4,38 m, przy szeroko¶ci rzêdu 2,64 m oraz wysoko¶ci dochodz±cej do 2,05 metra. Masa czo³gu nie przekracza³a 21 ton. Napêd zapewnia³ pojedynczy silnik Maybach o mocy 150 KM. Uzbrojenie wozu sk³ada³o siê jedynie z 2 karabinów maszynowych MG 34 kal. 7,92 mm.

Czo³g lekki Panzerkampfwagen I Ausf. F zosta³ opracowany, jako w swej istocie, bardzo daleko id±ca modyfikacja wozów Panzer I wcze¶niejszych wersji. Ju¿ do¶wiadczenia wyniesione z wojny domowej w Hiszpanii (1936-1939) oraz kampanii wrze¶niowej (1939) wskazywa³y na niewielk± przydatno¶æ na polu walki tych wozów. Z tego te¿ powodu na prze³omie lat 1939/1940 rozpoczêto prace nad zupe³nie now± wersj± czo³gu Panzer I, która mia³a de facto pe³niæ rolê wozu wsparcia piechoty. Z tego wzglêdu w nowym czo³gu wydatnie zwiêkszono grubo¶æ pancerz (a¿ do 80 mm w przedniej czê¶ci wozu!), zastosowano ponad dwutonie mocniejszy silnik, ani¿eli w pierwszych wersjach Panzer I, jak równie¿ zastosowano zupe³nie inne zawieszenie. De facto powsta³ niemal zupe³nie nowy czo³g podobny do innych wozów Panzer I jedynie w niewielkim stopniu. Jednak stosunkowo wysokie koszty produkcji, bardzo s³abe uzbrojenie, jak równie¿ niska prêdko¶æ maksymalna wozu sprawi³y, ¿e Pz.Kpfw I Ausf. F powsta³ w jedynie ok. 30 egzemplarzach, a jego produkcja zosta³a szybko poniechana.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: Pz.Kpfw IF
Zum Katalog hinzugefügt: 12.10.2021
Aktuell verfügbar: zurzeit nich verfügbar
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Hersteller: Aber
Produktcode: abeTCS12
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.18 oder 3000 Pkte.

Hersteller: Aber
Produktcode: abePP05
Verfügbarkeit: verfügbar!

€6.57 oder 4600 Pkte.

Hersteller: Aber
Produktcode: abeS-04
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.45 oder 3800 Pkte.

Hersteller: Aber
Produktcode: abeS-24
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.45 oder 3800 Pkte.

ähnliche Produkte

Maßstab: 1:25
Hersteller: WAK
Produktcode: WAK10-2006
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.01 oder 5000 Pkte.