Trumpeter

Trumpeter 05364 SMS Viribus Unitis Austro-Hungarian Navy

SMS Viribus Unitis Austro-Hungarian Navy - Image 1
Maßstab: 1:350
Hersteller: Trumpeter
Produktcode: tru05364
Aktuell verfügbar: zurzeit nich verfügbar
Zuletzt verfügbar: 8.4.2021
€68.50 oder 44600 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Wenn das Produkt zurzeit nicht verfügbar ist, geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse in das Feld unten ein,
Sie werden automatisch benachrichtig, wenn das Produkt wieder verfügbar wird.

Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?

Grundinformationen

HerstellerTrumpeter
Produktcodetru05364
Gewicht:0.67 kg
Ean:9580208053646
Maßstab1:350
Zum Katalog hinzugefügt:8.9.2020
Tags:SMS-Viribus-Unitis

SMS Viribus Unitis by³ austrowêgierskim pancernikiem (tzw. drednotem) z kresu I wojny ¶wiatowej. Stêpka pod tê jednostkê zosta³a po³o¿ona w 1910 r., wodowanie nast±pi³o w czerwcu 1911 r., a wej¶cie do s³u¿by w Kaiserliche und Königliche Kriegsmarine – w 1912 roku. D³ugo¶æ okrêtu wynosi³a 152,2 m, przy szeroko¶ci 27,3 metrów. Wyporno¶æ pe³na dochodzi³a do ok. 21.600 ton, a prêdko¶æ maksymalna – do ok. 20 wêz³ów. Uzbrojenie pok³adowe, w chwili wodowania, sk³ada³o siê miêdzy innymi z: 12 dzia³ kal. 305 mm umieszczonych w czterech wie¿ach po trzy dzia³a, 12 dzia³ kal. 150 mm czy 18 dzia³ kal. 70 mm.

SMS Viribus Unitis by³ jednym z czterech pancerników nale¿±cych do klasy Tegethoff. Jednostki tego typu by³y pierwszymi, i zarazem ostatnimi, drednotami, które s³u¿y³y w marynarce Austro-Wêgier. Jednostki tego typu posiada³y nowoczesne jak na owe czasy wie¿e trójdzia³owe, z wysokiej jako¶ci armatami produkcji Skody. Równie¿ ich opancerzenie czy ogólne w³a¶ciwo¶ci bojowe by³y zbli¿one do potencjalnego przeciwnika, czyli w³oskiego pancernika typu Dante Allighieri. Natomiast wyra¼nie ustêpowa³y prêdko¶ci± w³oskim drednotom typu Conte di Cavour. Jednym z pancerników tego w³a¶nie typu by³ SMS Viribus Unitis, który zosta³ zbudowany w stoczni w Stabilimento Tecnico Triestino w Trie¶cie. Jednostka, tu¿ przed wybuchem I wojny ¶wiatowej, os³ania³a ucieczkê niemieckich jednostek SMS Goebben oraz SMS Breslau do Turcji. W 1915 roku jednostka wziê³a udzia³ w bombardowaniu Ankony, by pó¼niej – a¿ do czerwca 1918 r. – pozostawaæ w porcie w Puli. W czerwcu 1918 r. jednostka podjê³a próbê przerwania blokady na cie¶ninie Otranto – by³a  to jego ostatnia operacja bojowa w toku wojny. Jednostka zosta³a zatopiono w nocy z 31 pa¼dziernika na 1 listopada 1918 roku, przez w³oskich p³etwonurków, gdy okrêt by³ ju¿ formalnie przekazany pañstwu Serbów, Chorwatów i S³oweñców.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: SMS Viribus Unitis Austro-Hungarian Navy
Zum Katalog hinzugefügt: 8.9.2020
Aktuell verfügbar: zurzeit nich verfügbar
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Maßstab: 1:350
Hersteller: Master
Produktcode: MAS-SM-350-076
Verfügbarkeit: verfügbar!

€14.98 oder 9800 Pkte.

Maßstab: 1:350
Hersteller: Master
Produktcode: MAS-SM-350-077
Verfügbarkeit: verfügbar!

€17.29 oder 11300 Pkte.

Maßstab: 1:350
Hersteller: Eduard
Produktcode: edu53262
Verfügbarkeit: verfügbar!

€36.66 oder 22700 Pkte.

Maßstab: 1:350
Hersteller: Eduard
Produktcode: edu53263
Verfügbarkeit: verfügbar!

€10.37 oder 6400 Pkte.

Maßstab: 1:350
Hersteller: Eduard
Produktcode: eduBIG5358
Verfügbarkeit: verfügbar!

€60.92 oder 37800 Pkte.

Maßstab: 1:350
Hersteller: Eduard
Produktcode: edu53264
Verfügbarkeit: verfügbar!

€29.61 oder 18400 Pkte.

Hersteller: Plastruct
Produktcode: PLS90661
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.87 oder 1900 Pkte.

Maßstab: 1:350
Hersteller: Hasegawa
Produktcode: has72129
Verfügbarkeit: verfügbar!

€35.19 oder 22900 Pkte.

Maßstab: 1:350
Hersteller: Fujimi
Produktcode: fjm112206
Verfügbarkeit: verfügbar!

€41.36 oder 26900 Pkte.

Maßstab: 1:350
Hersteller: Eduard
Produktcode: edu17501
Verfügbarkeit: verfügbar!

€8.99 oder 5600 Pkte.

Hersteller: Aber
Produktcode: abeSV-07
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.33 oder 4800 Pkte.

Maßstab: 1:350
Hersteller: Aber
Produktcode: abe1-350-07
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.33 oder 4800 Pkte.

ähnliche Produkte

Maßstab: 1:250
Hersteller: JSC
Produktcode: JSC259
Verfügbarkeit: verfügbar!

€12.03 oder 7800 Pkte.

Maßstab: 1:700
Hersteller: Armo
Produktcode: ARM-700-15
Verfügbarkeit: verfügbar!

€57.75 oder 37600 Pkte.