AMMO of Mig Jimenez

NEW! AMMO of Mig Jimenez 8555 Sanding Sponge Shee (100)

Sanding Sponge Shee (100) - Image 1
Produktcode: AMM-8555
Aktuell verfügbar: verfügbar!
Voraussichtliches Versanddatum: Mittwoch, 23.6.2021
Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
€4.51 oder 2900 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Grundinformationen

HerstellerAMMO of Mig Jimenez
ProduktcodeAMM-8555
Gewicht:0.02 kg
Ean:8432074085553
Zum Katalog hinzugefügt:10.6.2021
Tags:Sanding-Sponge

Jednostronna g±bka ¶cierna (polerska) o gradacji (granulacji, gêsto¶ci) 100 w kszta³cie kwadratu. Cechuje siê dobr± wytrzyma³o¶ci± mechaniczn±, ale przede wszystkim bardzo wysok± elastyczno¶ci±, dziêki naniesieniu materia³u ¶ciernego na pod³o¿e piankowe. Warto dodaæ, ¿e materia³ ¶cierny jest ma³o podatny na wykruszanie siê, co bez w±tpienia wyd³u¿a jego ¿ywotno¶æ. Prezentowane narzêdzie modelarskie pozwala na równomierne szlifowanie powierzchni, jego wysoka elastyczno¶æ sprawia natomiast, ¿e jest u¿yteczne tak¿e przy obróbce tych fragmentów i czê¶ci modelu, które s± zakrzywione, ob³e, wypuk³e lub pofa³dowane. Jako przyk³ady mo¿na wskazaæ: kad³uby statków czy okrêtów, ko³a podwozia wozu bojowego czy kurtki i p³aszcze mundurowe figurek (zw³aszcza w skalach 1:16 i 1:35). Producent sygnalizuje, ¿e oka¿e siê u¿yteczne zarówno przy pracy zarówno „na sucho”, jak i „na mokro”. Omawian± g±bkê mo¿na zastosowaæ przy rêcznym szlifowaniu i polerowaniu: miêkkich gatunków drewna (na przyk³ad balsy), ¿ywicy, plastiku, czy miêkkich metali, jak równie¿: podk³adów, lakierów oraz wyschniêtej masy szpachlowej oraz wiêkszo¶ci innych mas modelarskich. Przy pracach z podk³adem nale¿y jednak zachowaæ ostro¿no¶æ, aby poprzez zbyt gwa³towne szlifowanie nie usun±æ za du¿ej jego ilo¶ci. Opisywane narzêdzie modelarskie, ze wzglêdu na swoj± gradacjê (granulacjê), oka¿e siê u¿yteczne przy szlifowaniu powierzchni i detali modelarskich z wykorzystaniem du¿ej si³y, na przyk³ad przy: usuwaniu du¿ych nadlewek, sporych ¶ladów po zaschniêtym kleju czy wiêkszych nadmiarów masy szpachlowej, ale te¿ przy wstêpnej obróbce elementu przed finalnym szlifowaniem papierem lub g±bk± ¶ciern± o mniejszej gradacji (granulacji). Prezentowan± g±bkê z powodzeniem mo¿na wykorzystaæ przy pracy z modelami plastikowymi, drewnianymi oraz przy budowie dioram. Bez problemu mo¿na j± podzieliæ na mniejsze czê¶ci za pomoc± no¿yczek albo no¿yka modelarskiego. Warto równie¿ dodaæ, ¿e na jej tylnej czê¶ci producent, poza swoim logo, naniós³ stosunkowo liczne oznaczenia jej gradacji. Produkty powi±zane to chocia¿by: Sanding Sponge Shee (180), COARSE SANDING PADS – 120 GRIT. 4 UNITS. albo G±bka dwustronna medium pomarañczowe 98x120x13.

Sanding Sponge Shee (100)

This 100-grit sanding sponge is perfect for surfaces with large imperfections or hard and resistant materials. The flexibility of the material easily conforms to any shape including rounded surfaces and hard-to-reach recesses. This product can be used on a full range of materials including resin, metal, wood, and of course plastic. It’s also highly useful for removing traces of glue or putty when filling gaps. It can be used both dry and moistened with water. We recommend cutting a piece of the size required for the job in order to avoid waste. The backside has the grit size printed over the entire surface so that once a piece has been cut, it is still easily identifiable. Ideal for use in combination with different grit sizes. Recommend products: Sanding Sponge Shee (180), COARSE SANDING PADS – 120 GRIT. 4 UNITS. and G±bka dwustronna medium pomarañczowe 98x120x13.

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: Sanding Sponge Shee (100)
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: GERMANY
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

1 St.
Mittwoch, 23.6.2021

mehr als 1 St.
Mittwoch, 7.7.2021

GLS

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 28.6.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 12.7.2021

UPS

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 28.6.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 12.7.2021

DHL

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 28.6.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 12.7.2021

Poczta Polska - Einschreiben

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Dienstag, 29.6.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Dienstag, 13.7.2021

Versandkostenliste ansehenWenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 10.6.2021
Aktuell verfügbar: verfügbar!
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
ähnliche Produkte

Hersteller: AMMO of Mig Jimenez
Produktcode: AMM-8556
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.51 oder 2900 Pkte.

Hersteller: AMMO of Mig Jimenez
Produktcode: AMM-8558
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.51 oder 2900 Pkte.

Hersteller: AMMO of Mig Jimenez
Produktcode: AMM-8557
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.51 oder 2900 Pkte.

-5%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam87163
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.21 €4.93
oder 3200 Pkte.

-5%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam87150
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.21 €4.93
oder 3200 Pkte.

-5%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam87161
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.21 €4.93
oder 3200 Pkte.

-5%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam87149
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.21 €4.93
oder 3200 Pkte.

-5%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam87147
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.21 €4.93
oder 3200 Pkte.

-5%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam87148
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.21 €4.93
oder 3200 Pkte.

-5%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam87170
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.21 €4.93
oder 3200 Pkte.

-5%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam87162
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.21 €4.93
oder 3200 Pkte.

Hersteller: Amazing Art
Produktcode: AMZ15184
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.38 oder 1600 Pkte.