Armor35

NEW! Armor35 16004 Tank Girl Modern

Tank Girl Modern - Image 1
Maßstab: 1:16
Hersteller: Armor35
Produktcode: RMR-16004
Aktuell verfügbar: verfügbar!
Voraussichtliches Versanddatum: Montag, 2.8.2021
Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
€55.31 oder 39000 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Grundinformationen

HerstellerArmor35
ProduktcodeRMR-16004
Gewicht:0.08 kg
Maßstab1:16
Zum Katalog hinzugefügt:19.12.2020
Tags:Pin-up Russian-Modern-Tank-Crew

Okre¶lenie „Pin-Up Girls” wywodzi siê z trendu wyra¼nie dostrzeganego w latach 40. i 50. XX wieku na terenie Stanów Zjednoczonych. Dotyczy ono plakatów wieszanych przez mê¿czyzn z ró¿nych klas spo³ecznych (najczê¶ciej przez pracowników fizycznych albo ¿o³nierzy, choæ nie tylko!) ze specyficznie ubranymi oraz umalowanymi kobietami o wyra¼nym zabarwieniu erotycznym. Dodajmy, ¿e chocia¿ owe plakaty mia³y podtekst erotyczny, to jednak nie by³y traktowane jako pornografia, która w ówczesnych USA by³a zakazana. Owe „Kobiety z Plakatów”, czyli w³a¶nie Pin-Up Girls, by³y zawsze u¶miechniête, nosi³y albo rozkloszowane, lu¼ne sukienki w grochy czy paski albo te¿ bardzo sk±p± bielizn±, tudzie¿ stroje k±pielowe. Czêsto przedstawiano je w krótkich spodenkach z podwy¿szonym stanem. Rzecz jasna stroje Pin-Up Girls by³y tak przedstawione, aby odkrywaæ jak najwiêcej cia³a modelek. Dodajmy, ¿e tak¿e liczne, oficjalne zdjêcia Marilyn Monroe s± utrzymane w tej stylistyce. Tak¿e stosowany makija¿ by³ bardzo wyra¼ny z podkre¶lonymi czerwon± szmink± ustami oraz mocnymi, czarnymi kreskami nad górnymi powiekami. Warto dodaæ, ¿e od pocz±tku XXI wieku jest dostrzegalna ponowna moda na stylizacje i makija¿ utrzymany w duchu Pin-Up Girls.

Si³y Zbrojne Federacji Rosyjskiej (w skrócie: FR) zosta³y oficjalnie sformowane w maju 1992 roku i s± postrzegane jako spadkobierca tradycji i dokonañ bojowych radzieckich si³ zbrojnych. Obecnie, s± uznawane za drugie najpotê¿niejsze si³y zbrojne na ¶wiecie, ustêpuj±ce tylko wojskom Stanów Zjednoczonych. Jednym z istotniejszych ich elementów jest komponent l±dowy, czyli Wojska L±dowe Federacji Rosyjskiej, które w 2013 roku liczy³y ok. 250.000 ¿o³nierzy. Jednym z ich najwa¿niejszych elementów s± si³y pancerne, które – poza batalionami czo³gów w brygadach zmotoryzowanych i zmechanizowanych – tworz± samodzielne brygady i dywizje. W 2013 r. Si³y Zbrojne FR liczy³y cztery brygady pancerne. Natomiast przypuszcza siê, ¿e w 2016 r. liczy³y ju¿ dywizjê pancern± oraz dodatkowe cztery brygady pancerne. Warto dodaæ, ¿e w 2014 r. zosta³a reaktywowana 1 Gwardyjska Armia Pancerna w sk³adzie m.in.: dywizji i brygady pancernej oraz dywizji i brygady zmechanizowanej. Sk³ad wspó³czesnej, rosyjskiej brygady pancernej mo¿na podaæ na przyk³adzie 6 Samodzielnej Brygady Pancernej, która w 2013 r. mia³a na stanie miêdzy innymi 94 czo³gi, 37 bojowych wozów piechoty (BWP), 18 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych czy 8 armatohaubic samobie¿nych. Warto jednak dodaæ, ¿e sk³ad poszczególnych brygad pancernych móg³ od 2013 r. ulec znacz±cym zmianom. Warto równie¿ dodaæ, ¿e spore rozbie¿no¶ci wystêpuj± te¿ w sk³adzie rosyjskiego batalionu pancernego, którego s± a¿ 4 etaty! Najczê¶ciej jednak ów batalion liczy sobie 3 kompanie po 3 plutony i liczy w sumie 31 albo 40 czo³gów. Warto dodaæ, ¿e obecne wojska pancerne Federacji Rosyjskiej bazuj± w du¿ym stopniu na wozach konstrukcyjnie wywodz±cych siê z czasów ZSRR i s± to najczê¶ciej wodzy rodziny T-80 oraz T-72, które s± szczególnie intensywnie modernizowane. Stosunkowo niewiele (jak na standardy rosyjskie) jest wozów rodziny T-90. Warto dodaæ, ¿e zapowiadane wej¶cie do s³u¿by i podjêcie produkcji czo³gu T-14 Armata oficjalnie zosta³o poniechane. Szacuje siê, ¿e w linii Si³y Zbrojne Federacji Rosyjskiej posiadaj± ok. 3000 czo³gów, przy czym po pe³nej mobilizacji liczba ta mo¿e zapewne wzrosn±æ do ok. 9000 wozów.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: Tank Girl Modern
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: GERMANY
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

Montag, 2.8.2021

GLS


Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 5.8.2021

UPS


Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 5.8.2021

DHL


Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 5.8.2021

Versandkostenliste ansehenWenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 19.12.2020
Aktuell verfügbar: verfügbar!
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Maßstab: 1:16
Hersteller: Classy Hobby
Produktcode: CLH16008
Verfügbarkeit: verfügbar!

€17.08 oder 12100 Pkte.

ähnliche Produkte

Maßstab: 1:16
Hersteller: Armor35
Produktcode: RMR-16001
Verfügbarkeit: verfügbar!

€55.31 oder 39000 Pkte.

Maßstab: 1:16
Hersteller: Armor35
Produktcode: RMR-16006
Verfügbarkeit: verfügbar!

€61.26 oder 43200 Pkte.

Maßstab: 1:16
Hersteller: Armor35
Produktcode: RMR-16024
Verfügbarkeit: verfügbar!

€55.31 oder 39000 Pkte.

Maßstab: 1:16
Hersteller: Armor35
Produktcode: RMR-16018
Verfügbarkeit: verfügbar!

€59.28 oder 41800 Pkte.

Maßstab: 1:16
Hersteller: Armor35
Produktcode: RMR-16010
Verfügbarkeit: verfügbar!

€55.31 oder 39000 Pkte.

Maßstab: 1:16
Hersteller: Armor35
Produktcode: RMR-16002
Verfügbarkeit: verfügbar!

€55.31 oder 39000 Pkte.

Maßstab: 1:16
Hersteller: Armor35
Produktcode: RMR-16014
Verfügbarkeit: verfügbar!

€63.25 oder 44600 Pkte.

Maßstab: 1:16
Hersteller: Armor35
Produktcode: RMR-16013
Verfügbarkeit: verfügbar!

€55.31 oder 39000 Pkte.

Maßstab: 1:16
Hersteller: Armor35
Produktcode: RMR-16022
Verfügbarkeit: verfügbar!

€55.31 oder 39000 Pkte.

Maßstab: 1:16
Hersteller: Armor35
Produktcode: RMR-16008
Verfügbarkeit: verfügbar!

€55.31 oder 39000 Pkte.

Maßstab: 1:16
Hersteller: Armor35
Produktcode: RMR-16007
Verfügbarkeit: verfügbar!

€55.31 oder 39000 Pkte.

Maßstab: 1:16
Hersteller: Armor35
Produktcode: RMR-16005
Verfügbarkeit: verfügbar!

€55.31 oder 39000 Pkte.