Armor35

NEW! Armor35 16001 Tank Girl

Tank Girl - Image 1
Maßstab: 1:16
Hersteller: Armor35
Produktcode: RMR-16001
Aktuell verfügbar: verfügbar!
Voraussichtliches Versanddatum: Mittwoch, 23.6.2021
Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
€57.48 oder 37400 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Grundinformationen

HerstellerArmor35
ProduktcodeRMR-16001
Gewicht:0.06 kg
Maßstab1:16
Zum Katalog hinzugefügt:19.12.2020
Tags:Pin-up Russian-World-War-II-Tank-Crew

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Wojska pancerne i zmechanizowane Armii Czerwonej zaczêto formowaæ na szersz± skalê w pod koniec lat 20. i w latach 30. XX wieku. Zw³aszcza na lata 30. XX wieku przypada ich dynamiczny rozwój. Znajdowa³o to odbicie zarówno w strukturze organizacyjnej, jak i w wyposa¿eniu. Na pierwszej z tych p³aszczyzn zaczêto od 1932 r. formowaæ korpusy zmechanizowane, których struktura zreszt± ewoluowa³a do wybuchu II wojny ¶wiatowej. Gdy idzie o wyposa¿enie – zaczêto wprowadzaæ nowe rodzaje czo³gów, takie jak BT-5, BT-7, T-26 czy czo³g wielowie¿owy T-28. Bardzo udane czo³gi wprowadzone te¿ do linii krótko przez rozpoczêciem wojny z III Rzesz± – mowa rzecz jasna o KW-1 oraz T-34. Pomimo jednak faktu, ¿e w chwili niemieckiej agresji radzieckie wojska pancerne mia³y zdecydowan± przewag± ilo¶ciow± nad agresorem, ponios³y one ogromne straty w ludziach i sprzêcie w pierwszym okresie wojny. Mo¿na je t³umaczyæ chocia¿by brakami w dobrze wyszkolonej kadrze oficerskiej (pok³osie stalinowskich czystek z lat 30. XX wieku), gorszym wyszkoleniu indywidualnym radzieckich czo³gistów w porównaniu z ich niemieckimi przeciwnikami czy gorszej taktyce stosowanej przez za³ogi radzieckich czo³gów. Tak¿e doktryna ich u¿ycia nie by³a tak spójna i tak dobrze ugruntowana w wyszkoleniu jak w armii niemieckiej. Mo¿na te¿ do  tego dodaæ raczej s³ab± ergonomiê wozów sowieckich czy niedobór radiostacji krótkiego i dalekiego zasiêgu w wojskach pancernych. Z czasem jednak owe b³êdy zaczêto mniej lub bardziej skutecznie korygowaæ. Przyk³adowo – od wiosny 1942 r. zaczêto formowaæ armie pancerne, które mia³y pe³niæ przede wszystkim zadania ofensywne i które stanowi³y nieco bardziej ergonomiczn± strukturê, ni¿ wcze¶niejsze korpusy zmechanizowane. Zasadne wydaje siê jednak twierdzenie, ¿e a¿ do koñca wojny Armia Czerwona k³ad³a raczej nacisk na przewag± ilo¶ciow±, ani¿eli jako¶ciow± nad przeciwnikiem, chocia¿ wprowadzi³a do s³u¿by w toku dzia³añ wojennych tak udane czo³gi jak T-34/85 czy IS-2. Widaæ to doskonale chocia¿by w toku bitwy pod Kurskiem z lipca 1943 roku.

Okre¶lenie „Pin-Up Girls” wywodzi siê z trendu wyra¼nie dostrzeganego w latach 40. i 50. XX wieku na terenie Stanów Zjednoczonych. Dotyczy ono plakatów wieszanych przez mê¿czyzn z ró¿nych klas spo³ecznych (najczê¶ciej przez pracowników fizycznych albo ¿o³nierzy, choæ nie tylko!) ze specyficznie ubranymi oraz umalowanymi kobietami o wyra¼nym zabarwieniu erotycznym. Dodajmy, ¿e chocia¿ owe plakaty mia³y podtekst erotyczny, to jednak nie by³y traktowane jako pornografia, która w ówczesnych USA by³a zakazana. Owe „Kobiety z Plakatów”, czyli w³a¶nie Pin-Up Girls, by³y zawsze u¶miechniête, nosi³y albo rozkloszowane, lu¼ne sukienki w grochy czy paski albo te¿ bardzo sk±p± bielizn±, tudzie¿ stroje k±pielowe. Czêsto przedstawiano je w krótkich spodenkach z podwy¿szonym stanem. Rzecz jasna stroje Pin-Up Girls by³y tak przedstawione, aby odkrywaæ jak najwiêcej cia³a modelek. Dodajmy, ¿e tak¿e liczne, oficjalne zdjêcia Marilyn Monroe s± utrzymane w tej stylistyce. Tak¿e stosowany makija¿ by³ bardzo wyra¼ny z podkre¶lonymi czerwon± szmink± ustami oraz mocnymi, czarnymi kreskami nad górnymi powiekami. Warto dodaæ, ¿e od pocz±tku XXI wieku jest dostrzegalna ponowna moda na stylizacje i makija¿ utrzymany w duchu Pin-Up Girls.

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: Tank Girl
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: GERMANY
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

Mittwoch, 23.6.2021

GLS


Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 28.6.2021

UPS


Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 28.6.2021

DHL


Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 28.6.2021

Versandkostenliste ansehenWenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 19.12.2020
Aktuell verfügbar: verfügbar!
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Maßstab: 1:16
Hersteller: Classy Hobby
Produktcode: CLH16008
Verfügbarkeit: verfügbar!

€18.50 oder 12100 Pkte.

ähnliche Produkte

Maßstab: 1:16
Hersteller: Armor35
Produktcode: RMR-16010
Verfügbarkeit: verfügbar!

€57.48 oder 37400 Pkte.

Maßstab: 1:16
Hersteller: Armor35
Produktcode: RMR-16016
Verfügbarkeit: verfügbar!

€63.66 oder 41500 Pkte.

Maßstab: 1:16
Hersteller: Armor35
Produktcode: RMR-16008
Verfügbarkeit: verfügbar!

€57.48 oder 37400 Pkte.

Maßstab: 1:16
Hersteller: Armor35
Produktcode: RMR-16006
Verfügbarkeit: verfügbar!

€63.66 oder 41500 Pkte.

Maßstab: 1:16
Hersteller: Armor35
Produktcode: RMR-16004
Verfügbarkeit: verfügbar!

€57.48 oder 37400 Pkte.

Maßstab: 1:16
Hersteller: Armor35
Produktcode: RMR-16024
Verfügbarkeit: verfügbar!

€57.48 oder 37400 Pkte.

Maßstab: 1:16
Hersteller: Armor35
Produktcode: RMR-16018
Verfügbarkeit: verfügbar!

€61.51 oder 40100 Pkte.

Maßstab: 1:16
Hersteller: Armor35
Produktcode: RMR-16022
Verfügbarkeit: verfügbar!

€57.48 oder 37400 Pkte.

Maßstab: 1:16
Hersteller: Armor35
Produktcode: RMR-16027
Verfügbarkeit: verfügbar!

€63.66 oder 41500 Pkte.

Maßstab: 1:16
Hersteller: Armor35
Produktcode: RMR-16026
Verfügbarkeit: verfügbar!

€65.54 oder 42700 Pkte.

Maßstab: 1:16
Hersteller: Armor35
Produktcode: RMR-16025
Verfügbarkeit: verfügbar!

€77.90 oder 50700 Pkte.

Maßstab: 1:16
Hersteller: Armor35
Produktcode: RMR-16023
Verfügbarkeit: verfügbar!

€61.51 oder 40100 Pkte.