WAK

WAK 06-2021 Trieste

Trieste - Image 1
Maßstab: 1:50
Hersteller: WAK
Produktcode: WAK06-2021
Aktuell verfügbar: zurzeit nich verfügbar
Zuletzt verfügbar: 26.11.2021
€5.72 oder 4100 Pkte.

Enthält 8.00% MwSt.

Wenn das Produkt zurzeit nicht verfügbar ist, geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse in das Feld unten ein,
Sie werden automatisch benachrichtig, wenn das Produkt wieder verfügbar wird.

Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?

Grundinformationen

HerstellerWAK
ProduktcodeWAK06-2021
Gewicht:0.12 kg
Maßstab1:50
Zum Katalog hinzugefügt:22.7.2021
Tags:Batyskaf-trieste

Autor: J. Janukowicz
Poziom trudno¶ci: 2/5
Ilo¶æ arkuszy z czê¶ciami: 8
Ilo¶æ rysunków monta¿owych: 36
Dostêpne akcesoria: laserowo wycinane wrêgi

Model batyskafu, który w 1960 roku jako pierwszy pojazd za³ogowy zszed³ na dno Rowu Mariañskiego, na g³êboko¶æ 10912 metrów. Model do¶æ prosty, z mo¿liwo¶ci± wykonania niektórych elementów w trudniejszej wersji.

Wymiary modelu:
- d³ugo¶æ: 37 cm
- szeroko¶æ: 7 cm
- wysoko¶æ: 23 cm

Batyskaf Trieste to statek podwodny przeznaczony do badañ g³êbinowych zbudowany w firmach  Acciaierie Terni oraz Cantieri Riuniti dell Adriatico,  którego wodowanie nast±pi³o 26 sierpnia 1953 roku. Trieste mia³ d³ugo¶æ 18,1 metra, a ¶rednica jego kad³uba wynosi³a 3,5 metra. Konstruktorem jednostki by³ August Piccard, który wykorzysta³ do jego budowy stal o zwiêkszonej wytrzyma³o¶ci dochodz±cej na niektórych miejscach statku do 12,7 cm grubo¶ci. Pierwsze próbne zanurzenie mia³o miejsce w 1953 r. w pobli¿u wyspy Capri, a statek w 1957 roku naby³a US Navy, by ju¿ dwa lata pó¼niej wykorzystaæ go w tzw. Projekcie Nekton, który mia³ na celu zbadanie najg³êbszego znanego rowu oceanicznego na Ziemi – Rowu Mariañskiego. W dniu 23 stycznia 1960 roku, batyskaf z dwuosobow± za³og± z³o¿on± z syna konstruktora  - Jacques Piccarda oraz Dona Walsha zszed³ na g³êboko¶æ ok. 10.910 metrów w toku 9-godzinnego zanurzania. Trieste zosta³ wycofany ze s³u¿by w 1966 roku. W chwili obecnej jego kad³ub jest eksponowany w National Museum of the United States Navy w Waszyngtonie.

 

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: Trieste
Zum Katalog hinzugefügt: 22.7.2021
Aktuell verfügbar: zurzeit nich verfügbar
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Maßstab: 1:50
Hersteller: WAK
Produktcode: WAK-LAS2106
Verfügbarkeit: verfügbar!

€3.93 oder 2900 Pkte.