Dragon

Dragon 6198 US Army Support Weapon Teams

US Army Support Weapon Teams - Image 1
Maßstab: 1:35
Hersteller: Dragon
Produktcode: dra6198
Aktuell verfügbar: verfügbar!
Voraussichtliches Versanddatum: Dienstag, 18.1.2022
Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
€16.33 -5% €15.50 oder 11600 Pkte.

Enthält 19% MwSt.
beim Versand ins Land: GERMANY
Um das Land zu ändern, klicken Sie hier

Grundinformationen

HerstellerDragon
Produktcodedra6198
Gewicht:0.16 kg
Ean:89195861986
Maßstab1:35
Zum Katalog hinzugefügt:30.10.2004
Tags:US-World-War-II-Infantry US-World-War-II-Machinegun-Crew

Ju¿ po pierwszych do¶wiadczeniach wyniesionych z walk Afryce Pó³nocnej na prze³omie lat 1942-1943 US Army przeprowadzi³a zmianê etatu amerykañskiej dywizji piechoty. Od 1943 r., etatowo ka¿da dywizja piechoty posiada³a trzy pu³ki piechoty, z³o¿one z kolei z trzech batalionów piechoty. Dodatkowo w sk³ad pu³ku piechoty wchodzi³y te¿ inne oddzia³y, na przyk³ad: kompania przeciwpancerna, kompania artylerii czy kompania sztabowa. W sumie pu³k piechoty US Army liczy³ ok. 3100 ¿o³nierzy. Nale¿y te¿ pamiêtaæ, ¿e w sk³ad dywizji wchodzi³ tez silny komponent artyleryjski z³o¿ony z czterech batalionów artylerii – 3 lekkich i 1 ¶redniego, który by³y najczê¶ciej uzbrojone w haubice kal. 105 i 155 mm. Do tego dochodzi³ jeszcze miêdzy innymi batalion in¿ynieryjny, kompania naprawcza, jednostka zwiadowcza czy pluton Military Police. W sumie, amerykañska dywizja piechoty od 1943 r. liczy³a ok. 14.200 ludzi. Do¶æ wyra¼nie górowa³a artyleriê nad dywizj± niemieck± oraz posiada³a znacznie lepsze i – przede wszystkim – w pe³ni zmotoryzowane ¶rodki transportu, co czyni³o z niej wysoce mobiln± formacjê taktyczn±. Posiada³a te¿ znacznie bogatsze „indywidualne” uzbrojenie przeciwpancerne w postaci sporej liczby wyrzutni bazooka, których by³o ponad 500 w ca³ej dywizji. 

Amerykañska piechota w swych dzia³aniach i taktyce, zw³aszcza w toku walk w basenie Morza ¦ródziemnego (1942-1945) oraz w toku walk w Europie pó³nocno-zachodniej (1944-1945) przyk³ada³a stosunkowo du¿± rolê do broni maszynowej. W amerykañskiej dru¿ynie piechoty (ang. squad) od 1943 r. licz±cej 12 ¿o³nierzy znajdowa³ siê jeden ¿o³nierz uzbrojony w rêczny karabin maszynowy BAR. Natomiast na poziomie kompanii pojawia³ siê tzw. weapons platoon uzbrojony miêdzy innymi w jeden M2 kal. 12,7 mm oraz trzy M1919 kal. 7,62 mm. Na poziomie batalionu piechoty, tak¿e istnia³a organiczna jednostka posiadaj±ca w swym sk³adzie broñ maszynow± – tzw. weapons company w której by³o w sumie 11 karabinów maszynowych. Broñ maszynowa – od szczebla dru¿yny do kompanii – by³a te¿ postrzegana jako podstawowe i niezbêdne wsparcie w ataku amerykañskiej piechoty. Stanowi³a te¿ istotny element w prowadzeniu dzia³añ defensywnych, a jej rola w tych dzia³añ w amerykañskiej taktyce piechoty jeszcze bardziej wzrasta³a. Czêsto jednak przyjmuje siê, ¿e taktyka u¿ycia broni maszynowej w defensywie przez wojska amerykañskie ustêpowa³a tej stosowanej przez armiê niemieck± w toku II wojny ¶wiatowej.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: US Army Support Weapon Teams
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: GERMANY
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

Dienstag, 18.1.2022

GLS


Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 20.1.2022
-
Montag, 24.1.2022

DHL


Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 20.1.2022
-
Freitag, 21.1.2022

Fedex Economy


Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 21.1.2022
-
Mittwoch, 26.1.2022

Fedex International Priority


Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 19.1.2022
-
Freitag, 21.1.2022

UPS


Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 20.1.2022
-
Freitag, 21.1.2022

Versandkostenliste ansehenWenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 30.10.2004
Aktuell verfügbar: verfügbar!
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Maßstab: 1:35
Hersteller: Plus Model
Produktcode: PLM304
Verfügbarkeit: verfügbar!

€19.09 oder 13600 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Plus Model
Produktcode: PLM440
Verfügbarkeit: verfügbar!

€26.57 oder 18900 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Alpine Miniatures
Produktcode: ALP-H025
Verfügbarkeit: auf Bestellung

€10.82 oder 7700 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Plus Model
Produktcode: PLMEL022
Verfügbarkeit: auf Bestellung

€4.47 oder 3200 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Plus Model
Produktcode: PLM445
Verfügbarkeit: auf Bestellung

€20.39 oder 14500 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: MiniArt
Produktcode: mna35329
Verfügbarkeit: verfügbar!

€12.49 oder 8900 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: CMK
Produktcode: CMB35083
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.31 oder 3800 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: CMK
Produktcode: CMB35081
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.31 oder 3800 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Legend
Produktcode: LEG-LF0111
Verfügbarkeit: verfügbar!

€10.38 oder 7400 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Alpine Miniatures
Produktcode: ALP-H019
Verfügbarkeit: verfügbar!

€12.15 oder 8600 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Legend
Produktcode: LEG-LF0040
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.45 oder 5300 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: CMK
Produktcode: CMF35010
Verfügbarkeit: verfügbar!

€14.88 oder 10600 Pkte.

ähnliche Produkte
-5%

Maßstab: 1:35
Hersteller: Dragon
Produktcode: dra6378
Verfügbarkeit: verfügbar!

€22.53 €21.40
oder 16000 Pkte.

-5%

Maßstab: 1:35
Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam35013
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.57 €4.34
oder 3100 Pkte.

-5%

Maßstab: 1:35
Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam35048
Verfügbarkeit: verfügbar!

€6.04 €5.73
oder 4100 Pkte.

-8%

Maßstab: 1:35
Hersteller: Bronco
Produktcode: BROCB35159
Verfügbarkeit: verfügbar!

€10.70 €9.84
oder 7600 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Alpine Miniatures
Produktcode: ALP-35294
Verfügbarkeit: verfügbar!

€16.58 oder 11800 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Alpine Miniatures
Produktcode: ALP-35293
Verfügbarkeit: verfügbar!

€16.58 oder 11800 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Bravo6
Produktcode: BRA-35116
Verfügbarkeit: verfügbar!

€16.23 oder 11500 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Bravo6
Produktcode: BRA-35120
Verfügbarkeit: verfügbar!

€16.23 oder 11500 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Riich.Models
Produktcode: RII-RV35014
Verfügbarkeit: verfügbar!

€14.17 oder 10100 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Evolution Miniatures
Produktcode: EVO35189
Verfügbarkeit: verfügbar!

€18.37 oder 13100 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Alpine Miniatures
Produktcode: ALP-35262
Verfügbarkeit: verfügbar!

€29.27 oder 20800 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Royal Model di R. Reale
Produktcode: RLM871
Verfügbarkeit: verfügbar!

€23.29 oder 16600 Pkte.