WAK

NEW! WAK EXTRA01-2021 VK 4501 (P) / Tiger Porsche

VK 4501 (P) / Tiger Porsche - Image 1
Maßstab: 1:25
Hersteller: WAK
Produktcode: WAKEXTRA01-2021
Aktuell verfügbar: verfügbar!
Voraussichtliches Versanddatum: Montag, 25.10.2021
Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
€20.04 oder 14100 Pkte.

Enthält 8.00% MwSt.

Grundinformationen

HerstellerWAK
ProduktcodeWAKEXTRA01-2021
Gewicht:0.25 kg
Maßstab1:25
Zum Katalog hinzugefügt:11.10.2021
Tags:Tiger-p

Autor: M. Kurzyñski
Poziom trudno¶ci: 4/5
Ilo¶æ arkuszy z czê¶ciami: 20
Ilo¶æ rysunków monta¿owych: 
Dostêpne akcesoria: laserowo wycinane g±sienice, laserowo wycinane czê¶ci, blaszki z siatkami

Czo³g VK 4501 (Porsche) wraz z czo³giem VK 4501 (Henschel) wzi±³ udzia³ w konkursie w 1941 roku na czo³g ciê¿ki dla Wehrmachtu. Do produkcji seryjnej wprowadzono produkt firmy Henschel, znany potem jako PzKpfw VI Tiger. Czo³g Porsche, zwany Tiger (P) zosta³ zbudowany tylko w krótkiej serii. Model Tigera (P) przedstawia maszynê u¿ywan± w 503. batalionie czo³gów ciê¿kich.

Wielko¶æ modelu:
d³ugo¶æ: 38 cm (kad³ub 27 cm)
szeroko¶æ: 14 cm
wysoko¶æ: 12 cm

PzKpfw VI Tiger (P) [inne nazwy: VK4501(P) albo Porsche Typ 101 albo w skrócie – Tiger (P)] by³ niemieckim, prototypowym czo³giem ciê¿kim z okresu II wojny ¶wiatowej. Prototyp wozu powsta³ w 1942 r., ale nigdy nie wszed³ do produkcji seryjnej. Wóz mia³ 9,54 m d³ugo¶ci ca³kowitej, przy szeroko¶ci rzêdu  3,4 metra. Czo³g by³ napêdzany dwa silnikami Porsche Type 101 TRM  o mocy 310-320 KM ka¿dy. Jego uzbrojenie stanowi³a 1 armata KwK 36 L/56 kal. 88 mm oraz 2 karabiny maszynowe MG 34 kal. 7,92 mm.

Tiger (P) zosta³ opracowany na potrzeby niemieckich si³ l±dowych, jako nowy czo³g ciê¿ki zdolny do zwalczania na du¿ych dystansach sowieckich T-34. Jego g³ówn± przewag± na polu walki mia³a byæ potê¿na si³a ognia oraz bardzo silne opancerzenie. Prezentowany wóz stanowi³ swoiste rozwiniêcie projektu VK3001 (P), a w stosunku do niego posiada³ miêdzy innymi wyra¼nie pogrubiony pancerz czo³owy. W toku testów poligonowych Tiger (P) okaza³ siê konstrukcj± wysoce niedopracowan±, wysoce awaryjn± oraz cechuj±c± siê nisk± mobilno¶ci± w terenie. Jedn± z g³ównych bol±czek by³o zastosowanie zdwojonej jednostki napêdowej, która mia³a tendencje do przegrzewania siê i zacierania. Finalnie, Tiger (P) nie wszed³ do prouckji seryjnej i przegra³ rywalizacjê z wozem produkcji zak³adów Henschel. Warto dodaæ, ¿e wyprodukowane podwozia do wozów Tiger (P) pos³u¿y³y do produkcji niszczycieli czo³gów Ferdinand (Sd.Kfz. 184). 

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: VK 4501 (P) / Tiger Porsche
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: GERMANY
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

Montag, 25.10.2021

GLS


Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 28.10.2021

UPS


Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 28.10.2021

DHL


Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 28.10.2021

Poczta Polska - Einschreiben


Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 29.10.2021

Versandkostenliste ansehenWenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 11.10.2021
Aktuell verfügbar: verfügbar!
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Maßstab: 1:25
Hersteller: WAK
Produktcode: WAK-TRA21E1
Verfügbarkeit: verfügbar!

€17.48 oder 12300 Pkte.

Maßstab: 1:25
Hersteller: WAK
Produktcode: WAK-LAS21E1
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.42 oder 6600 Pkte.

ähnliche Produkte

Maßstab: 1:25
Hersteller: WAK
Produktcode: WAKEXTRA01-2006
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.10 oder 6400 Pkte.

Maßstab: 1:100
Hersteller: Zebrano
Produktcode: ZBRZ100-050
Verfügbarkeit: verfügbar!

€13.66 oder 9600 Pkte.

Maßstab: n/a
Hersteller: Meng Model
Produktcode: MNG-WWT015
Verfügbarkeit: verfügbar!

€15.05 oder 10600 Pkte.